ב. משבר הקינאה אצל הבני תורה

דף הבית ספרי קודש אונליין ספר בים דרך - דברים ב. משבר הקינאה אצל הבני תורה
תוכן עניינים

--------

אחת הסיבות העיקריות המונעת מבן עלייה את צמיחתו גדילתו ועלייתו, היא חלישות הדעת מפני ההשוואות של הצלחותיו והישגיו של עצמו לעומת הצלחותיו והישגיו של חבריו.

ההשוואה יכולה להיות חיובית - קנאת סופרים תרבה חכמה, אולם אין גרועה ממנה כאשר נעשית שלא בדרך הרצויה.

אמת שלימוד ''לשמה'' מדריגה גדולה היא, וכמו שאמרו: כל הלומד תורה לשמה, זוכה לדברים הרבה, אם כן מי ומי הזוכה לאותם דברים. אמנם כאמור היום בדור של קינאה ותחרות נצרך ה''לשמה'' כדי שלא ליפול לגמרי.

מאחר ואסון ההשוואות בימינו קשה הוא במיוחד, וכמו שיבואר להלן, לכך נבאר באופן רעיוני את הטעות שישנה במחשבת ''ההשוואה'', ובזה נקל מעלינו נסיון זה שהפיל חללים רבים ועצומים, הנחית עליהם רגש נחיתות ואיבוד הביטחון, ולפחות גרם לחלישות הדעת המונע מלנצל את מה שכן יש בכח כל צורבא מרבנן להשיג.

בפרק זה לא נבוא לבאר זאת מצד האיסור שבדבר, כי על כך הלא אמוֹר יאמר העובד ה', אמת שאסור לקנאות ואסור להיות צר עין בתורתו וגדלותו של השני, וברבנו יונה (שער השלישי אות קס''ח) קורא לצרי עין בגדלות רוחנית של זולתם ''כת שונאי ה''', אם כן צד האיסור שבקינאה הינו ברור וידוע, אלא כאמור נבוא במאמר זה מצד הרעיוני, לשלול את הטעיית יצר ההשוואה שבא הוא בתואנות שונות.

וכמו למשל, יתכן ואומר השואף להיות בן עלייה: מה אעשה שנפשי חשקה בתורה, והתורה יקרה לי מכל פנינים וכל חפצים לא ישוו לי בייחס לתורה, ואם כן היאך לא אקנא ויינתר לבי ממקומו בראותי את חברי מצליח, מחדש, יוצר יצירות נפלאות מתורתו, ואילו אני שמשקיע לא פחות ממנו - הישגי פחותים, לא מרשימים, תלמיד מן השורה הנני, אין בי שום דבר המבליט את מעמדי בעיני ה' לכאורה, ובודאי שלא בעיני בני אדם.

ובפרט זה עתה זמן הרשמה לישיבות, התחרות בין הישיבות לטובה היא - קנאת סופרים תרבה חכמה, אלא שמכך רבות הן האכזבות, בחור לא מתקבל לישיבה שרצה והנה חבירו כן התקבל, ומכך נחלשת דעתו, ולפעמים יורד בגלל זה חשקו בתורה, נשבר ועצב הוא, ומעתה אין דברי תורה המשמחים את הלב מתיישבים על לבו כראוי, ודוחה הוא בידים ממש את אפשרות גדלותו, ואף שהדבר בעל כורחו.

ושאלה גדולה בלבו של אותו שואף לגדלות, והיא, מדוע מונע ממני הקב''ה גדלות אמיתית כאשר יתאוו לבי. וכי כסף וזהב מבקש אני, וכי לחומריות ולמחמדי העולם אני שואף. הלא רוצה אני לגדול בתורה, ולחדש בה, ולהיות כאחד הגדולים אשר בארץ המה, והרי הבטיחונו חז''ל: ''הבא ליטהר מסייעין אותו'', והנה בא ליטהר אני, לומד, מתמיד, משקיע, שואף, ולמה אם כן תיגרע נחלתי בתורה מנחלת חברי, למה להם מתאפשרות אפשרויות נוחות לגדלות ועלייה עם הישגים מבורכים, ואילו אני צריך להתייגע ביגיעות מרובות עם הישגים פחותים.

ופעמים שתעלה קינאה זו בלב השואף לתיקון המידות, וקצרה נפשו בעמל שאלתו מדוע חברי בעל מידות נאות, נעים הליכות, נחתן ומיושב, ואילו אני סוער, לחוץ, נוטה לגאווה וכעס בנקל, וכמו כן בענייני התאוות יש שתאוותיו שקטות ובנקל יכבוש יצרו, ויש אשר תאוותו יום ולילה לא תשבות מלחמוד ולהתאוות לאיסור ולמותר, וטינה בלבו מדוע עשה ה' לי ככה.

ופעמים שתעלה קינאה זו בלב השואף לקרבת ה' לעריגה וכיסופים לה', וקשה עליו לראות היאך חבירו מתלהב בתפילה ומתענג על ה', ואילו הוא גם לאחר יגיעה ועמל הלואי וישיג כוונת פירוש המילות בעלמא.

ופעמים תעלה הקינאה מחמת התמדתו של השני בתורה ומכוחו ב''ישיבה'', להיות יושב ורכון על גמרתו שעות על שעות ולא ילאה, גם זה יקשה על אוהב התורה לראות היאך הוא לא יוכל לסבול לישב שעה או שעתיים ברציפות.

ורבות הנה ומגוונות אופני הקינאה שיקנא איש ברעהו במושגים רוחניים, כגון לראות את חבירו מצליח במעשי חסד להיות מיטיב לבריות ואילו ממנו נבצר הדבר.

וכמו כן יתכן ותקוץ נפשו מלראות היאך חבירו מזכה הרבים בכתב ובעל פה, ומצליח בקירוב רחוקים שזו מעלה גדולה למאד, וכי הוא - המקנא - בתחום זה רחוק מהישגים, אין לו לשון לימודים ולא כח שכנוע, כך שבתחום זה אין לו חלק ונחלה, ושאלתו בנפשו: למה ניגרע?!

וכן יקנא הלומד תורה מתוך עוני בלומד מתוך עושר, וכן להיפך. וכמו כן יקנא הלומד תורה מתוך דוחק ויסורים, טרדות ובלבולים, מהלומד תורה מתוך יישוב הדעת ומנוחת הגוף והנפש, ועוד כיוצא בזה.

ונזכר אני בהיותי באחת הישיבות, ניגש אלי בחור מופלא הלומד בעיון ובהתמדה להפליא, שאייעץ לו כיצד להגמל ממידת הקינאה, ואמר לי שמקנא הוא בפלוני - אחד הבחורים מהישיבה שהינו ''בקי'' גדול ובעל זכרון מיוחד, זוכר הוא כל מה שלומד, ואף שאותו בקי עיונו היה הרבה פחות מזה שניגש אלי. ומה הפלא שהתפלאתי? שקודם לכן ניגש אותו הבחור הבקי והזכרן, שאייעץ לו גם הוא להגמל מקינאה שמקנא הוא באותו בחור הראשון שגדול כוחו בעיון. הנה לך שהאדם אינו מרוצה ממצבו ותמיד נדמה לו שמצבו של חבירו עדיף על שלו.

--------

לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים

האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, לעשות נחת להשם יתברך ולהמשיך רחמים וחסדים על כל העולם, לבירור עץ הדעת טוב ורע ולתיקון הדעת של כל בר ישראל, ולקרב את ביאת מלך המשיח צדקנו.

בפרט לזכות נשמות משה בן יוכבד רבנו עליו השלום רבן של כל ישראל, רבי שמעון בן יוחאי מגלה תורת הנסתר בעולם, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה עטרת ראשינו, רבי ישראל הבעל שם טוב בן אליעזר מגלה תורת החסידות בעולם, רבנו נחמן בן פייגא אור האורות, רבי חיים בן יוסף ויטאל תלמיד רבנו האר"י, וכל הצדיקים והחסידים, הצדיקות והחסידות, האבות הקדושים והאמהות הקדושות, דוד המלך וכל יוצאי חלציו וכל אחד ואחד מישראל בכל מקום שהוא חי או מת.

ותיקון של כל ישראל החיים והמתים, ולפדיון של כל ישראל החיים והמתים מכל דין וייסורים שיש עליהם.

בים דרך - בראשית

אמונה ובטחון
הרה''ג יעקב ישראל לוגאסי שליט''א

לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן