ב. מדוע נתייחס נסיון העקידה לאברהם בלבד ולא גם ליצחק

דף הבית ספרי קודש אונליין ספר בים דרך - בראשית ב. מדוע נתייחס נסיון העקידה לאברהם בלבד ולא גם ליצחק
תוכן עניינים

--------

ועוד קשה מדוע נסיון זה נתייחס דוקא לא''א וכנאמר: ''והאלקים ניסה את אברהם'', והלא ליצחק היה חלק לא פחות מאביו בנסיון זה, ואולי גם קשה יותר מבחינה אחת, שהרי יצחק היה בן ל''ז שנה בעקידתו, והיתה לו דעת משלו ויכל לסרב, ובפרט שהוא לא נצטווה להעקד ע''ג המזבח, כך שבסירובו אולי גם עוון לא היה לו, ואף שאמר לו זאת אביו אברהם שהיה נביא, הלא לפחות היה לו לערער ולסרב מלשמוע לאביו אחר שהוא מצווהו לעבור על דת, ובני נח נצטוו על שפיכות דמים, וכאן הנה נשמע לאביו מבלי שיתן לו אות או מופת על אמיתות דבר ה', ונתרצה להעקד כהעקד איל על גבי המזבח, וא''כ הלא יש לייחס נסיון זה ליצחק לא פחות מלאברהם.

--------

לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים

האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, לעשות נחת להשם יתברך ולהמשיך רחמים וחסדים על כל העולם, לבירור עץ הדעת טוב ורע ולתיקון הדעת של כל בר ישראל, ולקרב את ביאת מלך המשיח צדקנו.

בפרט לזכות נשמות משה בן יוכבד רבנו עליו השלום רבן של כל ישראל, רבי שמעון בן יוחאי מגלה תורת הנסתר בעולם, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה עטרת ראשינו, רבי ישראל הבעל שם טוב בן אליעזר מגלה תורת החסידות בעולם, רבנו נחמן בן פייגא אור האורות, רבי חיים בן יוסף ויטאל תלמיד רבנו האר"י, וכל הצדיקים והחסידים, הצדיקות והחסידות, האבות הקדושים והאמהות הקדושות, דוד המלך וכל יוצאי חלציו וכל אחד ואחד מישראל בכל מקום שהוא חי או מת.

ותיקון של כל ישראל החיים והמתים, ולפדיון של כל ישראל החיים והמתים מכל דין וייסורים שיש עליהם.

בים דרך - בראשית

אמונה ובטחון
הרה''ג יעקב ישראל לוגאסי שליט''א

לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן