ב. מאמרי חז''ל להיתר הבדיחותא וכנגדם לשלילתה

דף הבית ספרי קודש אונליין ספר בים דרך - ויקרא ב. מאמרי חז''ל להיתר הבדיחותא וכנגדם לשלילתה
תוכן עניינים

--------

ובענין השמחה והבדיחותא, מצינו מאמרים בגמרא שונים אלו מאלו, ישנם מאמרים בגמרא החוששים מהיתר זה, ויש מאמרים המחזקים לכך, וכגון:

אמר רבי אבא בר מתנא: ''עבדו את ה' ביראה וגילו ברעדה'', במקום גילה שם תהא רעדה.

ועוד מספרת הגמ' בברכות (ל ע''ב): אביי היה יושב לפני רבה, ראהו אביי לרבה שמבדח הרבה, אמר לו: הלא נאמר ''וגילו ברעדה'', ענהו רבה: ''אנא תפילין קמנחנא'', דהיינו יש עלי תפילין והם עדות שממשלת קוני עלי ואיני מסיח דעתי מיראת ה' מאימת התפילין שעלי. (ע''פ פי' רש''י).

ועוד מספרת הגמרא שם מעשה במר בנו של רבינא שחיתן את בנו, וראה לחכמים בחתונה שמתבדחים הרבה, נטל כוס של זכוכית לבנה שהיתה יקרה בשווי ארבע מאות זוז, ושברה לעיניהם, ונעצבו החכמים.

ועוד שם בגמ', רב אשי חיתן את בנו וראה לחכמים שמתבדחים בחתונה הרבה, ושבר לעיניהם זכוכית לבנה, ונעצבו. עוד שם, אמר רבי יוחנן משום רשב''י: אסור לאדם שימלא שחוק פיו בעולם הזה, שנאמר: ''אז ימלא שחוק פינו'' וכו', מאז ששמע ר''ל זאת מרבי יוחנן לא מילא פיו שחוק בעוה''ז.

ויש להבין, וכי גדולי ישראל כרבה וייתר החכמים שהיו מתבדחים, וכי היה זה חלילה בגדר שחוק וקלות ראש, הלא אסור להעלות דבר כזה על דעתנו, בוודאי היה זה לשם שמים כפי מדריגתם שאין לנו השגה בהם כלל, אם כן למה היה צורך להשבית את בדחנותם. ועוד מצינו שההקפדה היתה על כך שהחכמים היו מתבדחים טובא, וקשה מה נפקא מינה בין רב למעט? ויבואר להלן.

מכל מקום ראינו כמה החמירו חז''ל על בדחנות יתירה.

מאידך מצינו בגמרא (שבת ל' ע''ב) דרבה קודם שהיה לומד עם תלמידיו את שיעורו - היה פותח בבדיחותא. ועוד מצינו בגמ' סיפור המלמד לכאורה שהבדיחותא הינה חיובית.

וכך מספרת הגמ' בתענית (כב ע''א):

רב ברוקא פגש את אליהו הנביא בשוק ושאלו אם יש בין אנשי השוק הללו מי שהוא המזומן לחיי העוה''ב, אמר לו אליהו: לא! בעודם מדברים עברו שני אנשים לפניהם, אמר לו אליהו לרב ברוקא: אלו שני האנשים מוכנים ומזומנים הם לעוה''ב. הלך אצלם רב ברוקא ושאלם למעשיהם, ומה נוהג מיוחד לטובה יש שהמה נוהגים בו, אמרו לו: ''אינשי בדוחי אנן'' - אנו אנשים שמחים ומשמחים, וכשאנו רואים בני אדם דואגים ועצבים אנו משמחים אותם, הרי כשהבדחנות לשם שמים ראויה היא ואפילו מרובה.

א''כ כאן ראינו שבדיחות הינה חיובית.

ועוד יש להבין מה מעלתם של אותם ב' אנשים במעשה שכזה להיות מזומנים לחיי עוה''ב, והלא כמה בדחני וליצני איכא בשוקא, וכי בשביל כך זכותם כ''כ גדולה.

--------

לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים

האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, לעשות נחת להשם יתברך ולהמשיך רחמים וחסדים על כל העולם, לבירור עץ הדעת טוב ורע ולתיקון הדעת של כל בר ישראל, ולקרב את ביאת מלך המשיח צדקנו.

בפרט לזכות נשמות משה בן יוכבד רבנו עליו השלום רבן של כל ישראל, רבי שמעון בן יוחאי מגלה תורת הנסתר בעולם, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה עטרת ראשינו, רבי ישראל הבעל שם טוב בן אליעזר מגלה תורת החסידות בעולם, רבנו נחמן בן פייגא אור האורות, רבי חיים בן יוסף ויטאל תלמיד רבנו האר"י, וכל הצדיקים והחסידים, הצדיקות והחסידות, האבות הקדושים והאמהות הקדושות, דוד המלך וכל יוצאי חלציו וכל אחד ואחד מישראל בכל מקום שהוא חי או מת.

ותיקון של כל ישראל החיים והמתים, ולפדיון של כל ישראל החיים והמתים מכל דין וייסורים שיש עליהם.

בים דרך - בראשית

אמונה ובטחון
הרה''ג יעקב ישראל לוגאסי שליט''א

לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן