ב. כל הדינים הקשים והגזרות מתבטלים ממנו - תפארת ישראל

דף הבית ספרי קודש אונליין ספר תפארת ישראל - הרב יעקב ישראל לוגאסי שליט''א ב. כל הדינים הקשים והגזרות מתבטלים ממנו - תפארת ישראל
תוכן עניינים

--------

והוא הרודה ומושל בכל וכל הדינין בישין מסתלקין מעליו, ואין להם עליו שום שליטה חס ושלום, בין בעודו בזה העולם, כמו שמובא בפרק קמא דברכות (ה, א) אמר רבי שמעון בן לקיש, כל העוסק בתורה יסורין בדלין הימנו, ובפרק כיצד מעברין (נ''ד, א) חש בראשו יעסק בתורה שנאמר וכו', חש בגרונו יעסק בתורה שנאמר וכו', חש במעיו וכו', חש בכל גופו יעסק בתורה, שנאמר: ולכל בשרו מרפא. וכעין סגנון זה אמרו בויקרא רבה פרשה י''ב, ובתנחומא פרשת יתרו ובמדרש תהלים מזמור ק''ט עין שם. ובתנא דבי אליהו סדר אליהו רבא פרק ה' מקימי מעפר דל וכו', אדם שעבר עברות הרבה וקנסו עליו מיתה וכו', וחזר ועשה תשובה וקורא תורה נביאים וכתובים ושנה משנה מדרש הלכות והגדות ושמש חכמים, אפלו נגזרו עליו מאה גזרות, הקדוש ברוך הוא מעבירן ממנו וכו',

--------

לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים

לזכות הרב המחבר

האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, לעשות נחת להשם יתברך ולהמשיך רחמים וחסדים על כל העולם, לבירור עץ הדעת טוב ורע ולתיקון הדעת של כל בר ישראל, ולקרב את ביאת מלך המשיח צדקנו.

בפרט לזכות נשמות משה בן יוכבד רבנו עליו השלום רבן של כל ישראל, רבי שמעון בן יוחאי מגלה תורת הנסתר בעולם, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה עטרת ראשינו, רבי ישראל הבעל שם טוב בן אליעזר מגלה תורת החסידות בעולם, רבנו נחמן בן פייגא אור האורות, רבי חיים בן יוסף ויטאל תלמיד רבנו האר"י, וכל הצדיקים והחסידים, הצדיקות והחסידות, האבות הקדושים והאמהות הקדושות, דוד המלך וכל יוצאי חלציו וכל אחד ואחד מישראל בכל מקום שהוא חי או מת.

ותיקון של כל ישראל החיים והמתים, ולפדיון של כל ישראל החיים והמתים מכל דין וייסורים שיש עליהם.

בס''ד - כל הזכויות שמורות (c) ל הרב יעקב ישראל לוגאסי שליט''א
תפארת ישראל

הרב יעקב ישראל לוגאסי שליט''א לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן