ב. התעללות במצרים היתה מידה במידה בהנהגה גלויה ביותר לבטאות אהבת ה' לעמו ישראל

דף הבית ספרי קודש אונליין ספר בים דרך - שמות ב. התעללות במצרים היתה מידה במידה בהנהגה גלויה ביותר לבטאות אהבת ה' לעמו ישראל
תוכן עניינים

--------

וההסבר הוא כך, דבודאי הנהגת הקב''ה אף שהיתה בהתעללות עם מצרים היתה הנהגת מידה במידה ממש, דבודאי גם באומות העולם כשנפרע הקב''ה מהם הוא כפי חטאם, והכל בדין וביושר, אלא שהנהגה זו של מידה כנגד מידה לא תמיד היא בגילוי כל כך עד כדי שגם בני האדם יראו בעליל וללא רמזים את הנהגה זו, וכאן היתה ההנהגה באופן הגלוי ביותר, וזאת מאהבת ה' לעמו ישראל. והטעם, דאם היו המכות במצרים כדור המבול ששטפם הקב''ה, או כסדום ועמורה שהמטיר עליהם הקב''ה אש וגפרית, שאלו מכות שאינם של התעללות, היה לנו לחשוב שהכם הקב''ה למצרים להיותו חפץ במשפט בלבד, וזו הסיבה שהענישם כדרך שהעניש את דור המבול וסדום ועמורה שהרעו והשחיתו, ומלך במשפט יעמיד ארץ. ויתכן לו היו מצרים משתעבדים באכזריות כזו בעם החיתי הפריזי או היבוסי כמו כן היה הקב''ה נפרע מהם. אולם בגאולת מצרים, להיות שאז יצר הקב''ה את עמו להיות לו לעם, וכנאמר: ''עם זו יצרתי לי תהילתי יספרו'', היה נצרך שיוכיח להם הקב''ה את אהבתו אליהם, כדי שיקנו אימון בו לנצח, וידעו שהנהגתם עם אוהב ולא עם נגיד ומצוה החפץ שיעשה רצונו ותו לו, אלא עם אוהב נאמן שכל כוונתו לתועלתם, ואין לו שום תמורה, רווח ושכר ממעשיהם של בני אדם. כל מעשיהם הטובים הולכים נטו לכספת שלהם, וכי אין הקב''ה חסר כלום שהוצרך שיושלם לו משהו ממעשה המצוות של בני אדם, בשלימותו שהיה אז - כביכול - כן הוא בהווה ובעתיד, ואינו משתנה כלום ממעשיהם של בני אדם. וכל כוונתו ביצירה להיטיב לבני אדם, כי מדרך הטוב להיטיב.

ועיקר האהבה היתה ניכרת להם בזה שהיכה למצרים בדרך התעללות דווקא, שלא כמו שהיכה את דור המבול, או את סדום ועמורה, והסבר לכך הוא פשוט, שהרי, כשאדם עוזר לחבירו יודע הוא שחבירו אוהבו, ואם יעזור לו ביותר, ידע שחבירו אוהבו ביותר, ואם יכה את אוייביו בוודאי ידע כי זה שהכה את אוייביו אוהבו למאוד, ואם אף יתעלל זה באוייביו בוודאי יבין שזה שהתעלל באוייביו לא נח ולא שקט מכעסו על שהיכוהו, עד שבעצמו התעלל במבקשי רעתו.

כן ישראל, כשראו שהקב''ה לא נפרע ממצרים כדרך שנפרע מדור המבול או מסדום ועמורה, הבינו וראו בחוש גודל אהבת ה' לעמו, היאך לא נח ולא נשקט מזעמו וכעסו על מצרים עד שהתעלל בהם, והיכה בהם מכות בדרך של התעללות.

ונקודה חשובה זו רצה הקב''ה שנראה בו בהתעללותו במצרים.

ואין לומר שהתעלל הקב''ה במצרים לפי שכמו כן הם התעללו בעם ישראל, שהרי בסדום ועמורה כמו כן היו אכזרים ביותר ומתעללים בבני אדם כמובא במדרש, ועם כל זה לא המיתם הקב''ה בדרך של התעללות. אלא כאמור, דלכך הענישם הקב''ה למצרים בדרך התעללות לעג וקלס, ראשית, כדי שיראו עם ישראל את הצדק והמשפט שהיה בכל מכה ומכה, כמבואר במדרש היאך המידה כנגד מידה שבכל מכה ומכה, ובכך ילמדו אמונת שכר ועונש שהיא מיסודות האמונה, ומלבד זאת עוד יראו ויתבוננו באהבה העצומה שאוהבם הבורא, ומדקדק לשלם לשונאיהם על כל פרט ופרט שהרעו להם, ובאופן הנראה גם לעין של בשר, כי מידותיו של הקב''ה לעולם הם מידה כנגד מידה, אולם כאמור פעמים נעשית הנהגה זו באופן הנסתר מבני אדם וגלויה רק לפניו יתברך, וכאן במצרים נתן להם לראות הנהגה זו במו עיניהם בגלוי ממש, כדי לגלות להם עוצמת אהבתו אליהם, וכמבואר לעיל, דככל שאוהב המושיע את הנושע ביותר, כן ינקום משונאיו של הנושע בנקמה גלויה, כדי שיוודע לנושע אהבת מושיעו, וככל שינקום משונאיו בנקמות שונות ומשונות וכגון של התעללות, כן יוכח לנושע עוד יותר גודל אהבת מושיעו אליו.

--------

לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים

האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, לעשות נחת להשם יתברך ולהמשיך רחמים וחסדים על כל העולם, לבירור עץ הדעת טוב ורע ולתיקון הדעת של כל בר ישראל, ולקרב את ביאת מלך המשיח צדקנו.

בפרט לזכות נשמות משה בן יוכבד רבנו עליו השלום רבן של כל ישראל, רבי שמעון בן יוחאי מגלה תורת הנסתר בעולם, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה עטרת ראשינו, רבי ישראל הבעל שם טוב בן אליעזר מגלה תורת החסידות בעולם, רבנו נחמן בן פייגא אור האורות, רבי חיים בן יוסף ויטאל תלמיד רבנו האר"י, וכל הצדיקים והחסידים, הצדיקות והחסידות, האבות הקדושים והאמהות הקדושות, דוד המלך וכל יוצאי חלציו וכל אחד ואחד מישראל בכל מקום שהוא חי או מת.

ותיקון של כל ישראל החיים והמתים, ולפדיון של כל ישראל החיים והמתים מכל דין וייסורים שיש עליהם.

בים דרך - בראשית

אמונה ובטחון
הרה''ג יעקב ישראל לוגאסי שליט''א

לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן