ב - השתדלות היצר לעכב גאולתן של ישראל

דף הבית ספרי קודש אונליין ספר כנסת ישראל ב - השתדלות היצר לעכב גאולתן של ישראל
תוכן עניינים

--------

תקופתנו ידועה כתקופת ''עיקבתא דמשיחא'', כפי שהגדירוה רבים מגדולי ישראל, ובראשם ה''חפץ חיים'' זצ''ל, וכמובא בספריו הרבה. וכיון שסיבת החורבן היתה שנאת חינם (כמבואר ביומא ט':), חייבים ישראל לשוב ביותר מחטא שנאת חינם כדי להביא לגאולתן, כמבואר בספר ''פלא יועץ'' (ערך שנאה): כל שאין אנו ניטהרים מחטא זה, אי אפשר להיגאל, כמאמר רבותינו זכרונם לברכה: אמר הקדוש ברוך הוא, אתם גרמתם לי שהחרבתי את ביתי ושרפתי את היכלי על ידי שנאת חינם, בקשו שלום ואתם נגאלים, שנאמר (תהלים קכ''ב): ''שאלו שלום ירושלים''.

וכיוצא בזה כתב הרב הצדיק, רבי יחיאל מאיר מדרוביטש, זצ''ל: ''ארץ ישראל חרבה בגלל שנאת חינם, ותיקונה - אהבת חינם'' (רבבות אפרים חלק ג', עמוד י''ז).

הגאון רבי אליהו גוטמכר כתב (מכתב המודפס בתחילת הספר ''נפש חיה''): ''בעניין ארץ ישראל, שהקליפה של שנאת חינם גוברת גם בצדיקים היותר גדולים לבטל הטוב הזה [א. ה. אפשר כוונתו דהייצר פועל בהטעייתו גם אצל צדיקים גמורים, שיטעום, או יטעו בדבריהם בני אדם, ויבואו לשנואת אלו את אלו ויתלו זאת בסיבת הצדיק, וכמצוי היום בעוונותינו, שאלו השייכים לחסידות פלונית או לגוף פלוני שונאים לאחרים ותולים זאת על שאינם הולכים בדרכם]. יען, שכל כח הקליפה תלוי בגלות, ובביטול הגלות - יבטל,

וכשם שמתגבר היצר למנוע מצות ישוב הארץ, כן מתגבר הוא מאוד גם בעניין חטא שנאת חינם.

וכן דברי ה''חפץ חיים'' במכתבו (מובא בספר ''לשון חיים'' עמוד קי''ח): ''הלא ידוע מה דאיתא בקדושין (דף ב:), דהעולם נידון אחר רובו, והיחיד נידון אחר רובו. עשה מצוה אחת - אשריו, שהכריע את עצמו ואת כל העולם כולו לכף זכות. עבר עבירה אחת - אוי לו, שהכריע את עצמו ואת העולם כולו לכף חובה וכו'. ובשביל חטא יחידי שעשה זה, איבד ממנו ומכל העולם טובה הרבה. והנה הלא אנו רואין מזה, שאפילו איש אחד בחטא אחד יכול להכריע עצמו וכל העולם לכף חובה, חלילה, וכל שכן, כאשר היצר הרע מתגבר להחטיא כמה אלפים מישראל - בעוון לשון הרע, מחלוקת וחילול ה’, מי יודע מה יוכל להוולד מזה, ה' ירחם, ובפרט בזמננו זה, שנתרבו צרות על ישראל לאין שיעור, וכמעט נתקיימו כל הסימנים שנאמרו בגמרא ב''חלק'' ובסוף ''סוטה'' בעיקבתא דמשיחא וכו', וקרוב הדבר מאוד שזמננו הוא עיקבתא דמשיחא, והיה ראוי לכל אחד להתחזק בתורה ובמעשים טובים ולהרבות שלום בישראל, כדי שתכריע הכף של זכות.

ואיך לא יחרד לב כל איש ישראל לראות, שדווקא בזמן כזה, מצליח מעשה שטן להרבות קטטות ומריבות בכמה עיירות בישראל, ועל ידי זה נתחלל שם שמים מאוד, ועד כמה החיוב גדול על מי שיש בידו למחות, שלא להניח על כל פנים להדפיס כתבי פלסתר אחד על חבירו, שעוון פלילי הוא מאוד. ועל כן, אחי ורעי, חוסו נא על עצמכם ועל כלל ישראל, וכל אחד במקומו יראה לכבות את אש המחלוקת, כדי שלא יהיה שמו הגדול מחולל עוד ויתאמץ להרבות שלום במקומו, ובזכות זה נזכה לשמוע קול מבשר שלום בעולם''. (''אהבת ישראל'')

--------

לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים

האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, לעשות נחת להשם יתברך ולהמשיך רחמים וחסדים על כל העולם, לבירור עץ הדעת טוב ורע ולתיקון הדעת של כל בר ישראל, ולקרב את ביאת מלך המשיח צדקנו.

בפרט לזכות נשמות משה בן יוכבד רבנו עליו השלום רבן של כל ישראל, רבי שמעון בן יוחאי מגלה תורת הנסתר בעולם, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה עטרת ראשינו, רבי ישראל הבעל שם טוב בן אליעזר מגלה תורת החסידות בעולם, רבנו נחמן בן פייגא אור האורות, רבי חיים בן יוסף ויטאל תלמיד רבנו האר"י, וכל הצדיקים והחסידים, הצדיקות והחסידות, האבות הקדושים והאמהות הקדושות, דוד המלך וכל יוצאי חלציו וכל אחד ואחד מישראל בכל מקום שהוא חי או מת.

ותיקון של כל ישראל החיים והמתים, ולפדיון של כל ישראל החיים והמתים מכל דין וייסורים שיש עליהם.

בס''ד - כל הזכויות שמורות (c) ל בר לבב - אהבת ישראל

מגוון מפורט של מקרים רבים בחיי היום יום הגוררות בסיבתן את עוון "שנאת חינם" עם עצות בחונות ומנוסות להסרת השנאה והחדרת האהבה
הרב יעקב ישראל לוגאסי שליט''א

לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן