בקביעת ימי הפורים

ואשר נראה בזה לבאר שלא כדברי הגרי"ז בזה, והוא עפ"י המבואר מתוך הכתובים דעיקר תקנת ימי הפורים לא היתה תקנה וחיוב כשאר כל מצוות דרבנן, כי אם שהיהודים אשר בשושן ובשאר כל מדינות המלך נהגו ימי פורים לפרסומי ניסא, ומרדכי ואסתר קיימו עליהם ועל זרעם את אשר החלו לעשות, כמבואר כל זה בכתובים, נמצא דיסוד כל התקנה הוא הך גופא לקיים את אשר החלו ונהגו בעצמם.

הלא לפי"ז מיושב היטב מה דמבואר במגילה שם דלא קיבלו עליהם יו"ט, והיינו שהרי מה שהיה בתחילה יום טוב, מפורש בכתובים שלא היתה זו תקנת מרדכי, אלא שכן נהגו הפרזיים לעשות כן, כדכתיב בפ"ט פי"ט על כל היהודים הפרזיים היושבים בערי הפרזות עושים את יום ארבעה עשר לחודש אדר שמחה ומשתה ויום טוב וגו', והיינו דכך נהגו מתחילה אף ניהוג של יו"ט.

ואשר ע"כ מה דאמרו בש"ס שלא קיבלו עלייהו, היינו שאמנם כי בתחילה נהגו כן, מ"מ לא פשט יום טוב ואיסור מלאכה, ואשר זהו מה דכתיב אח"כ בפ"ט פ"כ ויכתוב מרדכי את כל הדברים האלה וגו' לקיים עליהם להיות עושים את יום ארבעה עשר לחודש אדר ואת יום חמשה עשר בו בכל שנה ושנה כימים אשר נחו בהם היהודים מאוביהם וגו', והיינו דמאחר שלא פשטה אזי לא קיימו עליהם דין יו"ט.

נמצא מכ"ז, דעיקר תקנת דברי קבלה לא היתה אלא לקיים עליהם את אשר החלו לעשות, ולכן אף שבתחילה נהגו אף איסור יו"ט, מ"מ זה לא פשט בכל ישראל, וא"כ מה שנתקן בדברי קבלה לקיים עליהם את אשר נהגו לא כייל בזה אלא יום משתה ושמחה בלבד, אך תקנת יו"ט שלא פשטה לא היתה בכלל התקנה מדברי קבלה, וזהו עיקר כוונת הש"ס דלא קבילו עלייהו יו"ט.

ויבואר בזה מאד דקדוק לשון הכתובים, דבתחילה כתיב דהיהודים אשר בשושן עשו את יום ט"ו אדר ליום משתה ושמחה, והיהודים היושבים בערי הפרזות עשו אותו יום שמחה ומשתה ויום טוב, והביאור הוא דבמעשה שהיה בשנה ראשונה היה שלא קיבלו עליהם רוב הציבור, ורק מקצת מן היהודים היושבים בערי הפרזות נהגו כן, וזהו מה דדריש הש"ס דלא קיבלו עליהם רוב הציבור.

[ובזאת קשה לי מאד דברי התוס' בגיטין לו: שהעירו על מה דמשמע במגילה ב. דבי"ד יכול לבטל תקנת מרדכי בקיום ימי הפורים, והקשו בתוס' דכיון דפשט ברוב ישראל אין כח ביד בי"ד לעקרו כלל, כדמצינו בתקנת י"ח דבר דאף בי"ד גדול אינו יכול לבטלו אם פשטו ברוב ישראל, וכתבו שם דמסתמא תקנת מרדכי פשטה ויכולים לעמוד בה יעוי"ש מש"כ, וקשה הלא מקרא מפורש הוא שפשטה ברוב ישראל, וצ"ע].

דילוג לתוכן