בסיס לדבר האסור והמותר

תוכן עניינים

ההלכות לדעת הרב עובדיה זיע"א בלבד.
--------

כלי היתר שהונח עליו מערב שבת מוקצה [מחמת גופו או חסרון כיס], וגם דבר היתר, הרי הוא: ''בסיס לדבר האסור והמותר''. ודינו כך: אם האיסור חשוב בעיניו יותר מההיתר, אסור לטלטל את ההיתר. אך אם ההיתר חשוב יותר או שהם שווים, מותר לטלטלו. (שבת ג קל)

למשל: מגירה שיש בה כסף ובגד יקר ומיוחד, אם הבגד חשוב יותר מהכסף, מותר לפותחה, אבל אם הכסף חשוב יותר, אסור לפותחה. (שבת ג קל. ה''ע ג רב)

מגירה שיש בה: שקיות תה, קפה, סוכר ואבקת אפיה, כיון שההיתר חשוב יותר מהמוקצה, מותר לפותחה. אך אם רוב המאכלים מוקצה, כחומוס ושעועית יבשים וכיוצא, אין לפותחה, מאחר והאיסור חשוב יותר. [ואמנם אפשר לפותחה בשינוי, כגון למשוך את הידית על ידי כף, וכמבואר לעיל].

צרור מפתחות שיש בו מפתחות היתר [כמפתחות הבית], ומפתחות איסור [כמפתח מנוע הרכב], טוב להוציא את המוקצה מלפני שבת. אך אם לא הוציא, רשאי לטלטל את צרור המפתחות בשבת, וישים לב שלא ילחץ על הכפתורים. (ב תנא. שבת ג נב, קלב, קלד)

גם בבסיס לדבר האסור והמותר, צריך שיתן את האיסור - המוקצה בכוונה ולא שנפל בטעות או ששכחו [כמבואר לעיל בתנאי ד'], אולם את ההיתר, אין צריך שיתן בכוונה. כי דוקא בדבר האסור שמוציא את הכלי מחזקת ההיתר, שעד עתה היה מותר בטלטול ועתה נאסר, צריך שיתנו בכוונה על דעת שישאר שם, אבל בדבר המותר שבא להשאיר את הכלי בחזקת היתר, די בהנחת ההיתר אפילו שלא בכוונה. (שבת ג קלב)

--------

לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים

לזכות הרב המחבר

האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, לעשות נחת להשם יתברך ולהמשיך רחמים וחסדים על כל העולם, לבירור עץ הדעת טוב ורע ולתיקון הדעת של כל בר ישראל, ולקרב את ביאת מלך המשיח צדקנו.

בפרט לזכות נשמות משה בן יוכבד רבנו עליו השלום רבן של כל ישראל, רבי שמעון בן יוחאי מגלה תורת הנסתר בעולם, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה עטרת ראשינו, רבי ישראל הבעל שם טוב בן אליעזר מגלה תורת החסידות בעולם, רבנו נחמן בן פייגא אור האורות, רבי חיים בן יוסף ויטאל תלמיד רבנו האר"י, וכל הצדיקים והחסידים, הצדיקות והחסידות, האבות הקדושים והאמהות הקדושות, דוד המלך וכל יוצאי חלציו וכל אחד ואחד מישראל בכל מקום שהוא חי או מת.

ותיקון של כל ישראל החיים והמתים, ולפדיון של כל ישראל החיים והמתים מכל דין וייסורים שיש עליהם.

בס''ד - כל הזכויות שמורות (c) ל מחבר
סדר היום בהלכה ובאגדה

כסלו התשע"ג
לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן