בירור המדרגה בשאיפה להשגת קרבת ה'

דף הבית ספרי קודש אונליין ספר בלבבי משכן אבנה - ד' בירור המדרגה בשאיפה להשגת קרבת ה'
תוכן עניינים

--------

עד כאן ביארנו את נקודת המשל, עתה ניגש לנקודה הפנימית האמיתית. כלומר: נעסוק לא בכלים שמביאים את האדם לקב''ה [הספר 'מסילת ישרים' וכו'], אלא בעצם הנקודה העצמית, שהיא הבורא יתברך.

ברור לכל אדם בשכלו - כל אחד לפי מדרגת לבו - שתכלית החיים היא להיות קרוב לקב''ה. וצריך אדם לברר לעצמו כמה באמת הוא מוכן להשקיע למען השגת קרבת ה'.

לדוגמא: אם היו אומרים לאדם שתמורת שקל אחד הוא יזכה לקרבת ה', אין ספק שהיה נותן. אם היו אומרים לו לתת עשר שקל, גם זה מן הסתם היה נותן.

ניקח את הנקודה הזו ונרחיב אותה. אם היו באים לאדם ואומרים לו: ''אל תישן שני לילות, ועי''ז תשיג קרבת ה''' [בודאי שזה לא נכון, אנו רק מתייחסים לנקודת המסירות] - מסתבר שרובם ככולם של האנשים שקצת מבינים את הדבר היו מסכימים.

ואם היו אומרים לו: ''עליך לישון כל יום שלוש שעות בלבד במשך שנה'' - כאן כבר התשובה היתה משתנה אצל הרבה בני אדם!

יתירה מזו, אם היו באים לאדם ואומרים לו, שכדי להיות קרוב לקב''ה עליו ח''ו לקטוע את שתי רגליו, או לעקור אחת מעיניו, ומיד כשיעשה זאת, יזכה להיות דבוק בקב''ה! יתבונן בעצמו: האם היה מוכן לכך? האם באמת היה מסכים להיות פיסח, חרש או עיוור למען מטרה נעלה זו?

איננו מדברים כעת על רגע של נסיון שאדם נכשל בעבירה. ''בשעת יצר הרע לית דמדכר ליה ליצר טוב'' (נדרים לב ע''ב). באותה שעה זוהי מלחמה פנימית שונה לחלוטין, מלחמה אמיתית.

מדברים אנו בנקודה הרבה יותר פשוטה: אדרבה, דוקא בזמן שהיצר הטוב נמצא בתוקפו, כשאדם שקט ורגוע, אז יושב הוא ומברר לעצמו כמה באמת הוא מוכן להשקיע בענין. הוא יושב ליד השולחן, שעתו שעת השקט, אין לחצים חיצוניים, וה'לחץ' היחיד ש'מלחיץ' אותו [בלשון מושאלת] זו נקודת האמת. זהו הדחף היחיד הפועל בו כעת, והוא מנסה לברר לעצמו מהי מדרגתו האמיתית בשאיפה להשגת קרבת ה'.

ניתן דוגמא פשוטה. הזכרנו לעיל את ענין השעה ביום שאדם צריך להתבודד בה. הבאנו את דברי הרמח''ל שהנוהג כך, קרוב מאוד מאוד לשלמות, ושאינו עושה כן - רחוק הוא מהשלמות. ונצא מתוך נקודת הנחה שדברי הרמח''ל הינם דברים אמיתיים מצד עצמותם. השאלה היא: כמה באמת אדם החלטי בענין, כמה באמת הוא מוכן למסור למען הקב''ה. האם כששמע זאת החליט מיד: אני מיישם את הדברים! קשה, קל - לא משנה! אני אנסה ליישם! או שניסה לומר: ''אולי אפשר בפחות...'', או שבכלל תגובתו היתה: ''אני לא יכול!''

האם הוא מוכן למסור זמנים שהוא כבר רגיל אליהם, אבל כל תוספת לכך כבר קשה עליו, או שהוא עומד במצב הכן שכל נקודה שנצרכת לעבודת ה', או שהוא יישם אותה מיד, ואם לא יצליח מיד, ינסה מיד לעבוד על עצמו שיוכל ליישמה בהקדם.

כל יחיד ויחיד צריך לקחת את הנקודה הזו, ולברר לעצמו: עד כמה באמת הוא מוכן להשקיע למען הקב''ה; מהי אותה נקודה שהוא בודאי מוכן, מהי אותה נקודה שהוא בודאי לא מוכן [אעפ''י שקשה לומר זאת, אבל זוהי מדרגת האדם], ומהי אותה נקודה שהוא מסופק בה, נקודת האמצע.

הנקודה הזו יוצרת בירור אמיתי מאוד בנפש האדם. כך הוא מברר לעצמו את מדרגתו בנושא זה: עד כמה הוא אמיתי בכוונותיו, ועד כמה אלו דיבורים ורצונות חיצוניים בעלמא, אך לא רצונות שנקלטו באמת בנפשו פנימה.

--------

לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים

האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, לעשות נחת להשם יתברך ולהמשיך רחמים וחסדים על כל העולם, לבירור עץ הדעת טוב ורע ולתיקון הדעת של כל בר ישראל, ולקרב את ביאת מלך המשיח צדקנו.

בפרט לזכות נשמות משה בן יוכבד רבנו עליו השלום רבן של כל ישראל, רבי שמעון בן יוחאי מגלה תורת הנסתר בעולם, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה עטרת ראשינו, רבי ישראל הבעל שם טוב בן אליעזר מגלה תורת החסידות בעולם, רבנו נחמן בן פייגא אור האורות, רבי חיים בן יוסף ויטאל תלמיד רבנו האר"י, וכל הצדיקים והחסידים, הצדיקות והחסידות, האבות הקדושים והאמהות הקדושות, דוד המלך וכל יוצאי חלציו וכל אחד ואחד מישראל בכל מקום שהוא חי או מת.

ותיקון של כל ישראל החיים והמתים, ולפדיון של כל ישראל החיים והמתים מכל דין וייסורים שיש עליהם.

בס''ד - כל הזכויות שמורות (c) ל הרב המחבר שליט''א
בלבבי משכן אבנה - א

ספר זה בא להראות וללמד דעת כיצד יזכה האדם לדברי המס"י (פ"א) שכתב כי השלמות האמתי הוא רק הדבקות בו ית"ש
לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן