ביסוד מה שנהרגה ושתי מורדת במלכות

תוכן עניינים
אם על המלך טוב יכתב בדתי פרס ומדי ולא יעבור אשר לא תבוא ושתי לפני המלך אחשורוש וגו' וכל הנשים יתנו יקר לבעליהן וגו'. [פ"א פי"ט]

הנה מכל אלו המקראות מבואר שלא דן אחשורוש את ושתי בדין מורדת במלכות, ואף ממוכן לא השיב דושתי מורדת במלכות, רק שטען שדינה במיתה מהלכות אישות, כי כך הוא הדין וכך היא המידה בכל בית להיות כל איש שורר בביתו, וכדי להרוג את ושתי הוצרך להוציא דבר מלכות מלפניו ליכתב בדתי פרס ומדי שהאשה הבוזה את בעלה נהרגת, ורק משום חוק זה ניתנה רשות להרוג את ושתי, וכמבואר כן ברש"י.

וצ"ע טובא הרי ושתי חייבת מיתה מדין מורדת במלכות, כי ביזתה את המלך לאין סוף, כמבואר כן בתלמודין מגילה יב: ששלחה לו לאחשורוש ביד הסריסים, שהיית שומר הסוסים של נבוכדנצאר שכשהיה משתכר לא אירע לו כלום, ואתה משתכר ונעשה שוטה, ויעוין עוד במדרש מה ששלחה אל אחשורוש לאמר דברי בזיון לאין סוף, וע"ז היתה עיקר חמתו של אחשורוש כמבואר בתלמודין, וא"כ מורדת במלכות היא.

אשר נראה לדון, דכך היא המידה דאשת המלך אינה חייבת מיתה מדין מורדת במלכות, כי להיפוך אשתו של מלך הרי היא שרביטו של מלך, ואם המלך מבקש מאשתו לעשות דבר ולא עשתה לכאורה אין לה דין מורדת במלכות, ואשר לכן הוצרך אחשורוש לדון אותה מדין אחר, ואמר ממוכן דיש להרוג אותה מדין מורדת בבעלה, להיות כל איש שורר בביתו, והוצרך לתקן דבר מלכות כזאת כדי להרוג ושתי על מעשיה.

והנה לשון דבר המלכות שיצא מאת אחשורוש היתה כזאת, להיות כל איש שורר בביתו ומדבר כלשון עמו, ופרש"י שאם אשתו מעם אחר יכול הבעל לכפות את אשתו לדבר כלשון עמו, וצ"ע, אכן נראה עפ"י המבואר בע"ז י. דמלכות שאין להם לשון ושפה הרי היא מלכות קטיעא, וזהו שאמר אחשורוש שהבעל בביתו כמלך ושר אף לקבוע את השפה והלשון שבבית, וכ"ז רק כדי לחייב מיתה לושתי, וכמש"נ.

ובתרגום מבואר בביאור הכתוב, ויכתב בדתי פרס ומדי ולא יעבור אשר לא תבוא ושתי לפני המלך אחשורוש, היינו שלא תבוא אל המלך, ומאחר שהיא ודאי תבוא אל המלך מעתה יוכל המלך להרגה, ולכאורה צ"ע למה על עבירה קלה כזאת דינה במיתה, ועל בזיון המלך לא הרג אותה, ולמש"נ נראה דאשת מלך אינה חייבת מיתה, אך אם הרחיק אותה מביתו ואינה שרביטו של מלך מעתה חייבת מדין מורדת במלכות.

והעירני הרא"ז אייזנשיין לבאר דהנה אחשורוש לא היה בן מלכים, וכל זכותו בהמלכות באה בזכות ושתי שהיתה בת מלכים, ואשר בזה יש לדון האם יש לה דין של מורדת במלכות, ולכן הוצרך אחשורוש לכתוב דבר מלכות מלפניו כי הבעל הוא שורר בביתו, וא"כ שוב אין כאן טענה שעיקר המלכות בא לו ממנה שתהא חשובה ממנו, שהרי חוק הוא שהבעל הוא שר ומלך בביתו, וממילא הדר דינא שהיא מורדת במלכות.

דילוג לתוכן