ביאור הכתובים במה שכתוב בספר דברי הימים

דף הבית ספרי קודש אונליין בשבילי המגילה ביאור המקראות - מגילת אסתר ביאור הכתובים במה שכתוב בספר דברי הימים
תוכן עניינים
וכל מעשה תקפו וגבורתו ופרשת גדולת מרדכי אשר גדלו המלך הלוא הם כתובים על ספר דברי הימים למלכי מדי ופרס. [פ"י פ"ב]

כבר עמדו מפרשי הכתובים על מה הגיע כתובים אלו ללמדינו, ויעוין מש"כ בחת"ס, וראיתי לבאר עפ"י הא דאיתא במגילה ז. אמר רב שמואל בר יהודה שלחה להם אסתר לחכמים קבעוני לדורות, שלחו לה קנאה את מעוררת עלינו לבין האומות, שלחה להם כבר כתובה אני על דברי הימים למלכי מדי ופרס, ומעתה י"ל דכוונת הכתוב ללמדינו הטעם שהסכימו לקבוע את ימי הפורים, כי כבר כתוב על ספר דברי הימים.

אכן נראה לבאר באופ"א, והוא דהנה איתא במגילה שם דקהלת נאמרה ברוה"ק, שהרי שלמה דיבר עוד ג' אלפים משל שלא הוזכרו בקהלת, ואם נימא דספר משלי אינו אלא חכמות שלמה ולא בכלל כתבי הקודש, א"כ מה נשתנו אלו המשלים שנכנסו לספר משלי ושאר ג' אלפים משל לא נכנסו, ע"כ משום שאלו הכתובים בקהלת המה בכלל כתבי הקודש, ושאר המשלים שלא דיבר אינם בכלל כתבי הקודש.

הלא מעתה נראה בביאור כוונת הכתוב כאן, דהנה איתא במגילה שם דמגילת אסתר נכתבה ברוח הקודש, ומעתה כוונת הכתוב כאן להוכיח כן, דאם נאמר כאן כל הניסים שניצלו בידו של המן ואחשורוש א"כ מן הדין לכתוב כל מעשה תקפו וגבורתו ופרשת גדולת מרדכי אשר גידלו המלך, ועכ"ז אמר הכתוב ששאר הדברים כתובים בספר דברי הימים, ע"כ דכל המקראות שבמגילת אסתר כולה ברוח הקודש נאמרה.

שו"ר במהרש"א מגילה ז. שביאר באופן אחר, דהנה איתא במגילה שם שלחה להם אסתר לחכמים קבעוני לדורות, [פרש"י קבעוני ליום טוב ולקרייה להיות לי לשם], שלחו לה קנאה את מעוררת עלינו לבין האומות, שלחה להם כבר כתובה אני על דברי הימים למלכי מיד ופרס, וזהו הא דכתיב במגילה דכל עניני גדולת מרדכי ומעשה המן כבר כתוב בספר דברי הימים וא"כ אין לחוש לקנאה שבין האומות.

והוסיף לבאר, דהנה לשון הכתובים כך הוא, ויכתוב מרדכי לקיים עליהם להיות עושים וגו', ולא רצו לקבל משום קנאה, ואח"כ ותכתוב אסתר ומרדכי היהודי את כל תוקף איגרת הפורים הזאת השנית  וגו' דברי שלום ואמת, לקיים את האגרת הפורים וגו' והיינו דאין לחוש לקנאה, אלא דברי שלום ואמת המה, וכמו שהמשיך הכתוב דכל פרשת גדולת מרדכי כבר כתוב על ספר דברי הימים, ויעוין היטב במקראות ויל"ע.

דילוג לתוכן