בטחונו של אברהם אבינו - תפארת ישראל

תוכן עניינים

--------

בענין שבועת אברהם לאליעזר לקח אשה לבנו יש להבין. א). איך צוה אברהם לאליעזר לקח אשה דוקא ממשפחתו והלא אולי אינה הוגנת, ולמה לא צוה אברהם לאליעזר לנסות את אותה אשה ממשפחתו בענין החסד כמו שעשה אליעזר מדעתו אחר כך? ב). אמרו רבותינו זכרונם לברכה: שאליעזר שאל שלא כהגן משום שנתן סימן האשה שתאמר ''שתה וגם גמליך אשקה אתה הכחת'' ואולי לא היתה מזדמנת רבקה אלא אחרת, וקשה למה באמת שאל אליעזר שלא כהגן. וכי סלקא דעתך שאם היתה מזדמנת לו אשה שכן היתה אומרת לו שתה וגם גמליך אשקה וכי היה לוקחד אם היא לא היתה ממשפחת אברהם, אם כן איפה השבועה שנשבע לו שלא יקח אשה שלא ממשפחתו? ג). בשביל מה בכלל עשה סימן הלא אברהם נתן לו כתבת לאן לילך, ואם כן ישר היה הולך לאשר צוהו אברהם ומה צריך אליעזר לעשות סימן?

ונראה לישב פרשה זו כך, שאברהם אבינו לא דבר עם אליעזר על רבקה דוקא אלא על אשה ממשפחתו, משום שדרך כל אדם לקח אשה ממכיריו ומעדתו מאשר לקח אשה מעם שאין ידועים לו דרכיו ומנהגיו, ולכן רצה ממשפחתו דוקא, ואליעזר כשהלך למלא רצון אברהם לא ידע איזה אשה יקח שהרי אפלו ממשפחת אברהם יקח אבל מסתמא יש שם כמה נשים שהרי מלכה ילדה לנחור שמונה בנים ואחד מהם בתואל, ומסתבר כמו שבתואל ילד את רבקה גם שאר אחיו היה להם בנות ולא ידע איזה יקח ולכן התפלל לה' שיזמין לו אשה ממשפחת אברהם ושתאמר לו שתה וגם גמליך אשקה, וידע שזו האשה שה' הוכיח ליצחק ומה שבכל זאת אמרו רבותינו זכרונם לברכה שלא שאל כהגן משום שאולי היתה מזדמנת לו אשה אמנם ממשפחת אברהם אבל לא רבקה דוקא שהרי גם אברהם לא אמר לו רבקה אלא אמר לו ממשפחתי, ואם היתה מזדמנת לו אשה ממשפחת אברהם אפלו שלא היתה זו רבקה היה לוקחה, ומשמים ענו לו כהגן שזמנו לו דוקא את רבקה ושאלה ראשונה ששאלנו, איך אמר לו סתם אברהם ''ולקחת אשה לבני משם'' אולי לא תהא הוגנת, אפשר לומר שבטח אברהם אבינו בה' יתברך שימציא לו את ההוגנת דוקא, וזה נראה מדקדק בלשון הכתוב שהרי אליעזר שאל את אברהם: ''אולי לא תאבה האשה ללכת אחרי ההשב אשיב את בנך'' וגו'? וענה לו אברהם: ''ה' אלקי השמים אשר לקחני וגו' הוא ישלח מלאכו לפניך ולקחת אשה לבני משם'' וגו'. וקשה, למה ענה לו כן אברהם הלא היה צריך לענות לו ואם לא תאבה האשה ללכת אחריך ונקית משבועתי וגו', אלא ענה לו אברהם אני בוטח בה' שודאי ימציא לך אשה הוגנת בשבילו והוא ישלח מלאכו ולקחת אשה, ואם לא תמצא שם הוגנת - היא מאליה לא תאבה לילך אחריך וממילא לא תשב את בני שמה, כי אין שם אשה ההוגנת לו.

ויאמר בת מי את הגידי נא לי היש בית אביך מקום לנו ללין (כד, כג)

--------

לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים

לזכות הרב המחבר

האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, לעשות נחת להשם יתברך ולהמשיך רחמים וחסדים על כל העולם, לבירור עץ הדעת טוב ורע ולתיקון הדעת של כל בר ישראל, ולקרב את ביאת מלך המשיח צדקנו.

בפרט לזכות נשמות משה בן יוכבד רבנו עליו השלום רבן של כל ישראל, רבי שמעון בן יוחאי מגלה תורת הנסתר בעולם, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה עטרת ראשינו, רבי ישראל הבעל שם טוב בן אליעזר מגלה תורת החסידות בעולם, רבנו נחמן בן פייגא אור האורות, רבי חיים בן יוסף ויטאל תלמיד רבנו האר"י, וכל הצדיקים והחסידים, הצדיקות והחסידות, האבות הקדושים והאמהות הקדושות, דוד המלך וכל יוצאי חלציו וכל אחד ואחד מישראל בכל מקום שהוא חי או מת.

ותיקון של כל ישראל החיים והמתים, ולפדיון של כל ישראל החיים והמתים מכל דין וייסורים שיש עליהם.

בס''ד - כל הזכויות שמורות (c) ל הרב יעקב ישראל לוגאסי שליט''א
תפארת ישראל

הרב יעקב ישראל לוגאסי שליט''א לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן