בביאור המקראות במעשה דיהושע עם המלאך

דף הבית ספרי קודש אונליין בשבילי המגילה ביאור המקראות - מגילת אסתר בביאור המקראות במעשה דיהושע עם המלאך

והנה בשעה שבאו ישראל לארץ נלחמו ישראל עם יריחו ויהי בהיות יהושע ביריחו וישא איניו וירא והנה איש עומד לנגדו וחרבו שלופה בידו, ויאמר הלנו אתה אם לצרינו, ואיתא במגילה ג. שהמלאך טען על מה שביטלו קרבן תמיד של בין הערבים, וכן על ביטול תורה, ושאלו יהושע על איזה מהן באת, והשיב לו המלאך עתה באתי, על עסקי ביטול תורה באתי, דכתיב ביה בתורה לשון עתה, כדכתיב ועתה כתבו לכם.

וביארו בתוס' דדברי המלאך ויהושע מרומזים בפסוקים שם, דיהושע שאל הלנו עתה אם לצרינו, היינו אם בא להוכיחם על ביטול ת"ת דכתיב ביה לנו, כדכתיב תורה צוה לנו משה, או לצרינו היינו על ביטול קרבנות שהמה מגינים עלינו מצרינו, והשיב לו המלאך עתה באתי היינו על תורה דכתיב ביה ועתה כתבו לכם את השירה הזאת, ומיד וילן יהושע בתוך העמק שלן בעומקה של הלכה.

והעיר הרב מפוניבז', שיהושע רמז לתורה הכתובה בפסוק תורה צוה לנו מורשה, ואילו המלאך בהשיבו שעל עסקי ביטול תורה בא השיב להם מכתוב אחר כדכתיב ועתה כתבו לכם את השירה הזאת, למה לא השיב המלאך באותו לשון בה שאלו יהושע, וביאר דהמלאך בא לרמז להם על מה שנתבטלו מן התורה בעידן המלחמה, וע"ז רמז להם שאם התורה נחשבת בעיני האדם כשירה, לעולם לא יתבטל ממנה, עכ"ד.

אכן למש"נ ניחא היטב מה שהמלאך שינה בדבריו להזכיר את התורה בלשון עתה, דכתיב ועתה כתבו לכם את השירה הזאת, דהנה עיקר הך קרא נאמר על תורה שבע"פ, כמו שמפורש בברייתא דמגילת תענית פ"ד [והביאו הגרי"ז בפרשת בשלח], ועיקר הך קרא מיירי במסירת התורה לכל ישראל, כמבואר כן בעירובין נד: דסדר משנה של משה נלמד מהך קרא דכתבו לכם את השירה הזאת וגו' ולמדה את בני ישראל.

הלא מעתה מיושב מאד מה שהשיב המלאך דוקא מהך קרא [דועתה כתבו לכם את השירה], משום דהנה בסוגיא דמגילה מבואר דהחומר של ביטול תורה של יהושע וישראל הוא מחמת לתא דת"ת דבים שהיא חמורה מאד, ונתבאר דכל עיקר דין ת"ת דרבים הוא משום מעלת ההעתקת השמועה, ולזה מייתי דוקא הך קרא דועתה כתבו לכם את השירה הזאת דמירי במענין מסירת התורה מדור אחר דור, וגדולה מזו, דבהך קרא הוזכר גם מה שנתמנה יהושע למסור את התורה לישאל, כמבואר ברמב"ן שם דפשטיה דקרא הוא דמשה ויהושע נצטוו לכתוב התורה וללמדה את בני ישראל, ולזה הביא המלאך דוקא הך קרא.

דילוג לתוכן