בְּעִנְיַן מַה שֶּׁמְּפֻרְסָם בספה''ק שֶׁהַפּוֹגֵם בברי''ק כָּל תּוֹרָתוֹ וּמִצִּוְתָיו הוֹלְכִים לסט''א, אִם כֵּן וְכִי הֻתְּרָה הָרְצוּעָה לְמִי שֶׁעֲדַיִן קָשֶׁה לוֹ לִפְרֹשׁ מִן הַחֵטְא שֶׁיַּעֲזֹב אֶת הַתּוֹרָה לְגַמְרֵי?

דף הבית ספרי קודש אונליין ספר נפשי בשאלתי חלק ב - שו''ת בְּעִנְיַן מַה שֶּׁמְּפֻרְסָם בספה''ק שֶׁהַפּוֹגֵם בברי''ק כָּל תּוֹרָתוֹ וּמִצִּוְתָיו הוֹלְכִים לסט''א, אִם כֵּן וְכִי הֻתְּרָה הָרְצוּעָה לְמִי שֶׁעֲדַיִן קָשֶׁה לוֹ לִפְרֹשׁ מִן הַחֵטְא שֶׁיַּעֲזֹב אֶת הַתּוֹרָה לְגַמְרֵי?
תוכן עניינים

--------

הגדרה מאירת עינים בענין זה כתב לנו מרן הסטייפלר במכתביו (קריינא דאיגרתא יב):

א. ח''ו לומר דהמצוות שרשע עושה אינם מצוות, האמת הוא דאפילו מי ששקוע ר''ל בחטא הזה הידוע ועדיין לא עשה תשובה מכל מקום חייב בכל התורה כולה, ובעבור כל מה שלומד ומקיים יקבל שכר בעולם הבא כשאר אנשים צדיקים, רק שהשכר יבוא אחרי שיהיה נגמר תיקונו על ידי גיהנום וכיו''ב. ומש''כ ספרי יראים שהתורה ומצוות שלו הולכים ח''ו להס''א ר''ל, הוא ענין אחר אשר מי שאין לו מושג בקבלה לא יתפוס ענין זה, והוא כי כל מצוה ומעשה טוב גורם השפעה מן השמים ואותה השפעה טובה מסייעתו להצלחה הן ברוחניות והן בגשמיות, וכשהאדם שקוע ר''ל בחטא הידוע אזי אותה השפעה הבאה ע''י תורה ומצוות שלו נחטפת ע''י הס''א, וזהו באמת גלות השכינה שכביכול הקב''ה ישפיע הטובה לשונאיו הם כוחות הטומאה ר''ל, אבל עצם המצוות והמעשים טובים אינם נגרעים מהאדם הזה כלל וכלל רק ההשפעה המגיע לו מחמת התורה והמצוות היא נחטפת וכנ''ל. וגם זה אינו אלא לפי שעה כי אחר כך כשהאדם מתקן את החטא הזה אזי מוציא הוא מהס''א כל מה שגזלו מחלק הקדושה שהיא שייכת לו וכמ''ש: ''חיל בלע ויקיאנו''. (וראה להלן בסוף תשובה זו עוד מענין זה).

ב. הספרים הקדושים מתוך כוונה לעצור בעד החוטא כתבו בביאור עצום איך שעל ידי חטא זה נחטפים ר''ל זכויותיו (היינו כנ''ל לא עצם זכיותיו אלא ההשפעה כנ''ל] וקיצרו לבאר צד השני, דהיינו, אע''פ שכמה פעמים נכשל ר''ל מ''מ אם לעומת זה הרבה פעמים מנצח ומתגבר על התאווה אז באותו פעם שמתגבר על התאווה הבוערת בו באופן נורא הרי הוא ממשיך אור הקדושה על עצמו ועל העולמות באופן קדוש מאד מאד, וחלק גדול מאד מהניצוצות הקדושות [מה שנחטף השפע להס''א] הרי הוא מוציאם ומחזירם לקדושה ואין לשער גודל רוממות קדושת זה האדם הכובש תאוותו בזמן תוקפו והוא אז בבחינת יוסף הצדיק. והכלל אדם שיש לו מלחמת היצר ופעמים מנצח ופעמים נכשל ר''ל הרי כמו שהחטא נורא ואיום, לעומתו [ע''י שמנצח הרבה פעמים] זכותו הוא נורא ואיום מאד ויזכה עי''ז לתקן בחייו את מה שפגם ולהחזיר לצד הקדושה כל הניצוצות הקדושות שנעשקו ע''י עוונותיו ר''ל.

ג. עיקר התיקון לחטא זה הוא התורה ובפרט יגיעת התורה היינו כשלומד גם בשעה שאין לו תענוג מהלימוד, ולומד רק משום שכן צוה השי''ת כגון שחוזר הסוגייא הרבה פעמים או שמייגע מוחו להבין היטב דברי תורה.

הכלל מי שמייגע בתורה לשם שמים, ודאי שסוף סוף יזכה לתקן את אשר קלקל ולהתגבר על יצרו, וגם תזכור בשעת תוקף התאוה גודל הזכות הנורא נוראות אשר [אפשר] להשיג ע''י התגברות התאווה הזאת... ע''כ מדברי הרה''ק הסטייפלר זצוק''ל.

ועוד יש להוסיף בענין שפתחנו בו והוא החשש שהולכים כל המצוות לסט''א, ובפרט שמקרא מלא הוא: ''ולרשע אמר אלקים מה לך לספר חוקי'', ובכן יש לך לדעת פרט חשוב, דישנם ב' אופני רשעים ישנו רשע שחי בהשקפה של ''בשרירות לבי אלך'' ובטוח הוא בנפשו כי ''שלום יהיה לי'', ואין לו שום נקיפת מצפון מחטאיו, ואכן הוא שומר מצוות בדרך מצות אנשים מלומדה כי כך חונך, וכמו כן יתכן מפני שזוהי המחויבות שלו כלפי החברה בה הוא נמצא, וכמו כן זוהי מחויבותו כלפי בני משפחתו אחר שהם חיים באורח חיים דתי, אולם הוא ריק מכל תוכן, זהו שתורתו ומצוותיו אינם לרצון לפני ה'.

אולם רשע שלבו נוקפו, וכשחוטא הוא בכעס על עצמו, ולאחר החטא מתמלא הוא בחרטה, והדאגה והיגון ממלאים את חלל לבו, אחד שכזה בודאי מחובתו מיד לשוב במלוא כוחו לתורה ולתפילה ובודאי שלא רק שלא יבזהו הבורא, אדרבא, יתפאר בו בראותו אותו כבן נאמן לאביו שאף שנפל ונתרחק, לא חושש מכך, ובכל זאת נדחף בבושת פנים שוב לאביו, שזה מראה על אמונה תמימה וכנות אמיתית של בן שכזה כלפי אביו.

אסון הוא לאחד שכזה אם יחדל מתורה ומצוות וימתין לאיזה שעת כושר שתבוא מאליה. ברור הוא שאם לא יזרז עצמו ילך מדחי אל דחי, וזה, אם יחשוש שתורתו לא מקובלת ידע שזו עצת יצרו להדיחו לגמרי מגבול הקדושה.

ובפרט הבטחה זו אמורה לדורנו דור המסיים בדבר דוד מלך ישראל:

פנה אל תפילת הערער ולא בזה את תפילתם תיכתב זאת לדור אחרון.

והוא להיות כי הוא ידע יצרנו זכור כי עפר אנחנו, ובמיוחד בדור האחרון בנסיונותינו וביסורינו הקשים התקיפים והתכופים עלינו חדשים לבקרים.

--------

לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים

לזכות הרב המחבר

האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, לעשות נחת להשם יתברך ולהמשיך רחמים וחסדים על כל העולם, לבירור עץ הדעת טוב ורע ולתיקון הדעת של כל בר ישראל, ולקרב את ביאת מלך המשיח צדקנו.

בפרט לזכות נשמות משה בן יוכבד רבנו עליו השלום רבן של כל ישראל, רבי שמעון בן יוחאי מגלה תורת הנסתר בעולם, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה עטרת ראשינו, רבי ישראל הבעל שם טוב בן אליעזר מגלה תורת החסידות בעולם, רבנו נחמן בן פייגא אור האורות, רבי חיים בן יוסף ויטאל תלמיד רבנו האר"י, וכל הצדיקים והחסידים, הצדיקות והחסידות, האבות הקדושים והאמהות הקדושות, דוד המלך וכל יוצאי חלציו וכל אחד ואחד מישראל בכל מקום שהוא חי או מת.

ותיקון של כל ישראל החיים והמתים, ולפדיון של כל ישראל החיים והמתים מכל דין וייסורים שיש עליהם.

בס''ד - כל הזכויות שמורות (c) ל הרב יעקב ישראל לוגאסי שליט''א
נפשי בשאלתי חלק א - שו''ת

הרב יעקב ישראל לוגאסי שליט''א

לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן