בְּמִצְוַת מְחִיַּת עֲמָלֵק נִצְטַוִּינוּ לְהַשְׂנִיא אוֹתוֹ בְּלִבֵּנוּ, כַּמְבֹאָר בְּ''הַחִנּוּךְ'', וּבְכֵן הֵיאַךְ מְקַיְּמִים מִצְוָה זוֹ לְשְׂנֹא אֶת עֲמָלֵק, הֲרֵי לִשְׂנֹאת זוֹ מִצְוָה שֶׁבַּלֵּב, וְכַיָּדוּעַ מִצְוָה שֶׁבַּלֵּב צָרִיךְ שֶׁתְּהֵא מֵהַלֵּב?

דף הבית ספרי קודש אונליין ספר נפשי בשאלתי חלק ב - שו''ת בְּמִצְוַת מְחִיַּת עֲמָלֵק נִצְטַוִּינוּ לְהַשְׂנִיא אוֹתוֹ בְּלִבֵּנוּ, כַּמְבֹאָר בְּ''הַחִנּוּךְ'', וּבְכֵן הֵיאַךְ מְקַיְּמִים מִצְוָה זוֹ לְשְׂנֹא אֶת עֲמָלֵק, הֲרֵי לִשְׂנֹאת זוֹ מִצְוָה שֶׁבַּלֵּב, וְכַיָּדוּעַ מִצְוָה שֶׁבַּלֵּב צָרִיךְ שֶׁתְּהֵא מֵהַלֵּב?
תוכן עניינים

--------

אפשר להמחיש זאת במשל פשוט.

אדם שטרח עמל ויגע בגוף ובממון, ובמסירות נפש בהשקעה מאומצת לגדל את בנו לתורה ויראת שמים ומידות טובות, הוציא עליו ממון רב, נתנהו בידי המחנכים הגדולים ביותר, צירף לו ''מורה עזר'' ועוד ועוד כהנה וכהנה כדי להוציא את בנו עם כל האפשרויות לגדול באמת, ואכן ראה ברכה בעמלו, בנו גדל לתפארת בתורה ביראת שמים, ובמידות טובות להפליא, הוריו מלאי תקוה וצפיה ממנו שיתעלה ויהיה שמו כאחד הגדולים אשר בעולם.

והנה ביום מן הימים נלכד נער זה בחברת אחד הפורקי עול, מין ואפיקורוס שנטפל לילד שעשועים זה, ומשכהו בשיחות נפש לעומק ולרוחב כאוות נפשו של הנער השעשועים שאווה תמיד לשיחות עמוקות ולחקירות ופלפולים, ובכך משכהו לחקירות ולמינות, וגם ממיני התועבות לא נמנע מלהטעימו, ובכך הורידו מהודו ותפארתו, והנער נער, חדל מתורה ומתפילה והחל לשקוע במעמקי השאול.

ובכן היש לשער את השנאה העמוקה שירכשו הורי ילד שעשועים זה למחטיא שהחטיא את בנם, הלא שנאתם ועברתם תהא שמורה לו לנצח לבלתי סלוח לו לעולם ועד.

ובכן הקב''ה הוציאנו ממצרים, כביכול טרח ויגע בשידוד מערכות הטבע להשריש בנו אמונה בו, ולמשכנו אחריו נרוצה בכל לבנו ונפשנו, בעשר מכות מופלאות, יציאה ברכוש גדול, קריעת ים סוף, ביזת הים שהיתה גדולה מביזת מצרים, וכל אחד נושא שמונים חמורים לובים מכל טוב מצרים כמבואר בגמרא בכורות ט', וכל עם ישראל כולו כחולמים מניסי ה', יוצאים ביד רמה וברוח גבוהה בהרגשת - ''בנים אתם לה' אלוקיכם'', שהנה - אז נבהלו אלופי אדום אילי מואב יאחזמו רעד, כל האומות, מפחדים מה', מצרים שהיתה מושלת בכיפה - נמחקה מפניהם, היש לתאר את גודל אמונתם בה', היש לתאר את עליתם בקדושה עד כדי נבואה - ראתה שפחה על הים מה שלא ראה יחזקאל, ועוד ועוד.

והנה בא, עם רע - עמלק, והחליט לקרר ולצנן את כל התלהבות קדושתם, ולפוצץ ולסתור את כל בנינו של הבורא וטרחתו כביכול ביצירת עמו, וכנאמר (ישעיה מג) - ''עם זו יצרתי לי תהילתי יספרו'', ובשיא עמל ההווצרות של עם ישראל לעם לה' בא הוא וסתרה.

שהרי זה ברור שעמלק לא בא להלחם בישראל על מנת להשיג נצחון פיזי, שהרי ידע שיכווה כמבואר בחז''ל שהרי ה' נלחם להם, אלא מטרתו היתה לקצץ קרנם וכבודם של ישראל הנובע מיחודם וסגולתם לה', והעובדא שמלחמתו היתה רוחנית, שהרי איתא בחז''ל שהיה חותך מילותיהן של ישראל וזורקן כלפי מעלה ואומר טול מה שבחרת, ועוד שטמאן בעריות, ובעצם מלחמתו זו הרי גרם להרוס את אמונתן של ישראל, והורה בזה שהנה העולם הפקר חלילה, והעובדה שגם בזמן שהבורא מפרסם עתה אלוקותו וכוחו - ניתן לעשות כל אחד כרצונו, והעובדא שאף שכולם נבהלו ויאחזמו רעד הנה בא הוא ונלחם, ועוקף את תכניתו של הבורא על מנת להכחיש את יכולתו, היש סיבה לשנאה גדולה מזו לשנאתם לנצח?!

ובאם נשאל שאלה עצומה מדוע באמת עשה כזאת ובעת כזאת הבורא להביא עלינו את עמלק, הלא יכל הבורא להטיל מורך בלבבו כמו שהטיל על כל האומות.

אלא דע, זאת רצה הבורא להורותנו, כי אמונה לא נקנית עם כפית זהב לתוך הפה, ואפילו לא בניסים ונפלאות, ללא התמודדות בחירוף נפש על האמונה לא תקנה האמונה בלב, כי ''כבולעו כן פולטו'', אמונה הנקנית בנקל - בדרך ניסים ונפלאות, כן נפלטת בקלות, כדי שהאמונה תיקנה בנפש האדם עמוק עמוק, זהו רק כאשר נלחם הוא ומשקיע עבורה את לבו ונפשו, ועומד בנסיונות קשים הסותרים וטופחים לו על פניו, ועם כל זה מתעקש להיות איתן באמונתו. וזאת בכך שלוקח האדם את הניסים הגלויים ומשתמש בהם לצורך הנסים הנסתרים כמבואר ברמב''ן סוף פרשת ''בא''.

ואכן ''נבחר'' עמלק למשימה זו להיותו חייב, ומגלגלים חובה על ידי חייב, ואכן יבא על עונשו בעבור זה, אולם זה היה נצרך.

ולטעם נוסף נצרך שיבא עמלק וילחם בישראל והוא לאחר שרפו ידיהם מהתורה הוכח שֶׁיַּקְרוּת וערך התורה ירוד בעיניהם, ולכך שולח הבורא שודדים - עמלק לשדוד את סגולתנו כדי שמכך נתעורר להבין ערכה.

והכרזת מלחמה זו על עמלק הוא מדור דור, כאן נתבשרנו שמלחמה זו של צינון האמונה בצירוף זה שהחטיאנו בטומאת העריות כמבואר ברש''י ע''פ ''אשר קרך בדרך'' זוהי מלחמה שתמשך בכל דור ודור.

ושיא מלחמה זו תהא לדור משיח שיצטרכו לגמור המלחמה שלחמו בה בכל הדורות כולם וזה מה שאנו רואים היום מלחמה קשה בב' נקודות אלו: אמונה וברית, ורק עלינו לזכור: ''אין המצוה נקראת אלא ע''ש גומרה''.

פרשת פרה

--------

לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים

לזכות הרב המחבר

האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, לעשות נחת להשם יתברך ולהמשיך רחמים וחסדים על כל העולם, לבירור עץ הדעת טוב ורע ולתיקון הדעת של כל בר ישראל, ולקרב את ביאת מלך המשיח צדקנו.

בפרט לזכות נשמות משה בן יוכבד רבנו עליו השלום רבן של כל ישראל, רבי שמעון בן יוחאי מגלה תורת הנסתר בעולם, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה עטרת ראשינו, רבי ישראל הבעל שם טוב בן אליעזר מגלה תורת החסידות בעולם, רבנו נחמן בן פייגא אור האורות, רבי חיים בן יוסף ויטאל תלמיד רבנו האר"י, וכל הצדיקים והחסידים, הצדיקות והחסידות, האבות הקדושים והאמהות הקדושות, דוד המלך וכל יוצאי חלציו וכל אחד ואחד מישראל בכל מקום שהוא חי או מת.

ותיקון של כל ישראל החיים והמתים, ולפדיון של כל ישראל החיים והמתים מכל דין וייסורים שיש עליהם.

בס''ד - כל הזכויות שמורות (c) ל הרב יעקב ישראל לוגאסי שליט''א
נפשי בשאלתי חלק א - שו''ת

הרב יעקב ישראל לוגאסי שליט''א

לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן