א. פשט טעם מצות הקרבנות - לעבודת ה' בשמחה

דף הבית ספרי קודש אונליין ספר בים דרך - ויקרא א. פשט טעם מצות הקרבנות - לעבודת ה' בשמחה
תוכן עניינים

--------

רבים יתמהו מה הענין של הקרבנות ע''פ פשוטן של דברים, ולשם מה הוצרכה עבודה זו, החפץ יחפוץ האלוקים בזבחים ופרות הבשן הלא שמוע בקול ה' טוב מכל הזבחים, ומה ענין עבודה זו שתופסת חלק גדול מהתורה, וכן למעלה מאלף ומאתיים שנה משנות עם ישראל, שהרי המשכן היה במדבר, שילה, נוב, גבעון, ועד שבנה שלמה המלך את ביהמ''ק הראשון שהיה בשנת ארבע מאות ושמונים שנה לצאת בני ישראל ממצרים ואז בנה שלמה בית ראשון שעמד ארבע מאות ועשר שנה ובית שני אחריו עמד ארבע מאות ושלשים שנה, הרי למעלה מאלף ומאתיים שנה, וכבר נתחבט בזה הרמב''ם בספרו ''מורה נבוכים'', וכתב שם טעם הקרבנות, והשיג עליו הרמב''ן והביא טעם אחר, הרוצה יראה בביאורו לפרשת ''ויקרא'' בתחילת הפרשה.

ונראה עוד דאפשר לומר בזה טעם בפשטות, דהכל לצורך עבודת ''השמחה'' שהיא ''עבודה גדולה'' כלשון הרמב''ם (בהלכות לולב פ''ח הט''ו), ונבאר כוונתינו.

עבודת המקדש הלא היתה נעשית בלוויים על דוכנם בשירם וזמרם, וזה בכל השנה, ובמיוחד בשמחת בית השואבה, שמי שלא ראה שמחה זו לא ראה שמחה מימיו, ולכן ציוה ה' לעשות לו בית בו ישכון ואין שכינה שורה אלא במקום שמחה, ומשם היה מגדל אורה ושמחה לכל ישראל לכל השנה כולה, שהרי כל מי שהיה מקריב קרבן היה לו אותו יום כמו יו''ט (כמובא בירושלמי, מובא במ''ב סימן תס''א ס''ק א') והיה בא לביהמ''ק לראות כהנים בעבודתם ולוויים בדוכנם בשירם ובזמרם, לסמוך על ראש קרבנו, להמתין להקרבתו, לאכול מבשר קרבנו בקדושה ובטהרה. וזאת כאמור מלבד הזמנים הרבים שהיו כל ישראל מתקבצים יחד, ובמיוחד ברגלים, וגם במשך השנה שהיו באים הרבה לצורך קרבנותיהם. ועצם התקבצות זו היא מביאה שמחה שתכליתה התרוממות הנפש להשיג ולהכיר את בוראה, ובפרט שהיו רואים שם ניסים גלויים כמבואר באבות (פ''ה מ''ה) שבזה היתה מתחזקת שמחתם ואמונתם ביותר.

--------

לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים

האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, לעשות נחת להשם יתברך ולהמשיך רחמים וחסדים על כל העולם, לבירור עץ הדעת טוב ורע ולתיקון הדעת של כל בר ישראל, ולקרב את ביאת מלך המשיח צדקנו.

בפרט לזכות נשמות משה בן יוכבד רבנו עליו השלום רבן של כל ישראל, רבי שמעון בן יוחאי מגלה תורת הנסתר בעולם, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה עטרת ראשינו, רבי ישראל הבעל שם טוב בן אליעזר מגלה תורת החסידות בעולם, רבנו נחמן בן פייגא אור האורות, רבי חיים בן יוסף ויטאל תלמיד רבנו האר"י, וכל הצדיקים והחסידים, הצדיקות והחסידות, האבות הקדושים והאמהות הקדושות, דוד המלך וכל יוצאי חלציו וכל אחד ואחד מישראל בכל מקום שהוא חי או מת.

ותיקון של כל ישראל החיים והמתים, ולפדיון של כל ישראל החיים והמתים מכל דין וייסורים שיש עליהם.

בים דרך - בראשית

אמונה ובטחון
הרה''ג יעקב ישראל לוגאסי שליט''א

לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן