א. פעמים שהקיצוניות הכרחית - כדי להשרד

דף הבית ספרי קודש אונליין ספר בים דרך - דברים א. פעמים שהקיצוניות הכרחית - כדי להשרד
תוכן עניינים

--------

נמצאים אנו בתקופת בין המצרים. מצפים ובוכים אנו לבנין בית המקדש שחרב בעוון שנאת חינם.

ואמרו חז''ל (בירושלמי יומא א, א): כל דור שאינו נבנה ביהמ''ק בימיו מעלין עליו כאילו החריבו. כלומר כל דור שלא נבנה ביהמ''ק בימיו, צריך לראות כאילו היה ביהמ''ק בנוי בימיו ונחרב לנגד עיניו, הרי שכל דור שלא נבנה ביהמ''ק זהו דור שהחריב את ביהמ''ק, ויש לו לראות שאילו היה ביהמ''ק בנוי בימיו היה נחרב.

והנה רבותינו לא נתנו לנו הרבה לחפש מה החטא שבשבילו נחרב הבית ובמילא בתיקונו יבנה הבית, פירשו לנו אותו בפירוש -עוון שנאת חינם. ואם כן עלינו לתת הרבה מכוחנו עבור תיקון מידה זו.

ונראה לבאר טעם חומר עוון זה יותר מכל העבירות, וכמו כן אדרבא, בהעדר עוון זה מאיתנו, אין קיטרוג משום עוון אחר, וכמו שמצינו בחז''ל על פסוק (הושע ד', יז): ''חבור עצבים אפרים - הנח לו'', דגם כשעם ישראל עובדים ע''ז אם אחווה ורעות ביניהם - מידת הדין מרפה מהם, והטעם לכך הוא לפי שאין מלך בלא עם, ולכך כשיש אחדות בין העם בהכרח שהוא כתוצאה מהתבטלותם לראשם שהוא המלך, ומנאמנותם למלכם מבטלים דעתם לדעת מלכם ומשווים דעותיהם לדעת מלכם ובכך מסתלקת המחלוקת מביניהם.

אולם כאשר חילוקי דעות ופילוגים מפלגים את העם, וכל אחד אוחז בדעתו, הרי שבזה מפרקים את עטרת מלכם מעליהם, ואין טעם למלכותו עליהם, אחר שבין כה איש לדרכו פנה להחזיק בדעתו שלו. ולכך כשיש אחדות בעם ישראל ומסלקים מביניהם קינאה שנאה ותחרות, והרי זה בהכרח מתוך האמונה שהכל מאת הבורא, וכענין דוד המלך שאמר (שמואל-ב' טו, י): ''ה' אמר לו קלל'', כי אחרת בשום אופן אי אפשר לצאת מהמידות הרעות של קינאה נקימה ונטירה, שהרי טבע הם בנפש האדם, ורק מתוך התבטלות לרצון ה' ולהסכים עם הנהגתו, יוכל האדם להחלץ ממידות רעות אלו, ולכך חשובה כ''כ האחדות יותר מכל, שמבלעדיה הגלות תימשך ותארך עד הקץ האחרון חלילה, כי אין טעם למלכות שמים למלוך עלינו אחר שמתמרדים אנו על הנהגתו יתברך עמנו, והעובדה שהמידות הרעות הללו עדיין בינינו, אם כן על מי יקום הקב''ה וימלוך?! וחמור זה מע''ז שהיתה בימיהם, שהיה להם מין תאווה לזה שאין לנו הבנה בה, החמור ביותר הוא כאשר ישנה התמרדות בעם להחזיק כל אחד בדעתו מבלי לחוס על כבוד המלך, ולפחות למען כבודו לבטל דעתו.

וזהו חומר עוון שנאת חינם הבא מקינאה וצרות עין, שהמה נובעים מחוסר השלמה עם הנהגת ה' ומהתמרדות על הנהגתו עמנו שבשביל כך אין האדם מסתפק ושמח במה שיש לו, והחמדה והתאווה מוציאין מן העולם.

והסיבות לשנאת חינם רבות ומגוונות, הקשה ביותר כאשר בין בני תורה - שואפי עלייה אמיתית, גם אצלם פעמים שתקראנה אותם כאלה ובדומה לאלה חלילה - כל הגדול מחבירו יצרו גדול ממנו, ועל כך נפרש שיחתנו בשיחה זו.

אמת שקשה היום לדרוש ''מדריגות'' גם מחובשי בית המדרש, אחר וההרגשה הנרגשת אצל רבים מחובשי בית המדרש: בזמן שכזה המלא בנסיונות, אשרַי ואשרֵי חלקי שהנני יושב בבית מדרש ועוסק בתורה, ובזה מרגיע הוא עצמו, ואולי אף מרגיש הוא שהגיע לתכלית המדריגה האפשרית. אולם אליבא דאמת היא הנותנת! דוקא בגלל שנמצאים אנו בתוקף של נסיונות קשים ומסובכים, ההכרח לא יגונה ולא ישובח לחייבנו להשמר בייתר שאת. לדוגמא:

נתבונן!

גם למי שלא זכה עדיין לראות בטוב ה' בעונג הגדול הטמון בתורת ה', וכי זו קיצוניות או פנטיות היום לא לצאת לרחוב ולהבין שהנצרך הוא להסתגר בבתי כנסיות ובבתי מדרשות, וכי אפשר היום להשמר ביציאה לרחוב, גם אלה שהינם שוללי הקיצוניות בדרך כלל - חייבים המה להודות שבמצב סכנה הקיצוניות הינה מחוייבת, כך שהמציאות היום או שאדם קיצוני לקדושה או שנופל הוא לגמרי.

וזהו שפירש ה''חפץ חיים'' על מאמר חז''ל (סנהדרין צח, ע''א): ''אין בן דוד בא אלא בדור או שכולו זכאי או כולו חייב'', והקשה: היתכן דור שכולם חייבים או כולם זכאים? ותירץ: שהמצב בסוף הזמן יהיה כל כך מסובך בנסיונות חדים ונוקבים, עד שיהא האדם מוכרח שפנימיותו תהא ניכרת בחיצוניותו, ולא יוכל להסתירה - או כולו זכאי או כולו חייב, אם כן מאמר חז''ל זה - או כולו זכאי או כולו חייב - אינו מדבר בכללות הדור שבכללותו בודאי יהיו גם זכאים וגם חייבים, אלא בייחס לכל יחיד ויחיד שלא יוכל להטמין פנימיותו, אלא בהכרח תתגלה פנימיותו לכאן או לכאן לזכאי או לחייב, וכך יראה הדבר גם בחיצוניותו, כך שלא תיתכן אפשרות אמצעית אלא ב' אפשרויות קיצוניות בלבד - או שאדם זכאי - דהיינו הולך בקיצוניות ושומר עצמו מכל משמר והינו זכאי גמור, או שהוא חייב, אחר שפשע מלשמור עצמו, ''ונשמר'' מקיצוניות, לכך הגיע לההיפך.

בפרק זה נבאר את הנחיצות של לימוד ''לשמה'', ואף שבלשמה יש מדריגות רבות, מכל מקום יועיל לנו לקחת איזושהי מדריגה ואפילו פשוטה בלשמה, וכנ''ל, דדוקא היום לריבוי התחרות ופיתוח החיצוניות נצרך הוא למאד, כי מבלי שישקיע קצת הלומד בענין זה עלול להאבד לגמרי, כדוגמת שמירת הקדושה בראיה ובמחשבה בעידן של ימינו, שנצרך דוקא היום קיצוניות ושמירה מעולה, ואכן מזכה היא את השומר להחשב היום צדיק וקדוש, אולם מחוייב להיות היום במדריגה זו, ובלתי יתכן להתפשר על פחות מכך, כי בנקל יוכל חלילה ליפול להצד השני, מה שאולי פעם לא היה הדבר כן, וכן בענין של ''לשמה'', וכמו שנבאר.

--------

לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים

האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, לעשות נחת להשם יתברך ולהמשיך רחמים וחסדים על כל העולם, לבירור עץ הדעת טוב ורע ולתיקון הדעת של כל בר ישראל, ולקרב את ביאת מלך המשיח צדקנו.

בפרט לזכות נשמות משה בן יוכבד רבנו עליו השלום רבן של כל ישראל, רבי שמעון בן יוחאי מגלה תורת הנסתר בעולם, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה עטרת ראשינו, רבי ישראל הבעל שם טוב בן אליעזר מגלה תורת החסידות בעולם, רבנו נחמן בן פייגא אור האורות, רבי חיים בן יוסף ויטאל תלמיד רבנו האר"י, וכל הצדיקים והחסידים, הצדיקות והחסידות, האבות הקדושים והאמהות הקדושות, דוד המלך וכל יוצאי חלציו וכל אחד ואחד מישראל בכל מקום שהוא חי או מת.

ותיקון של כל ישראל החיים והמתים, ולפדיון של כל ישראל החיים והמתים מכל דין וייסורים שיש עליהם.

בים דרך - בראשית

אמונה ובטחון
הרה''ג יעקב ישראל לוגאסי שליט''א

לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן