א. מה תצעק אלי?!

תוכן עניינים

--------

ויש להבין מה טענת הקדוש ברוך הוא למשה באומרו: ''מה תצעק אלי'', וכי מה יותר מתאים בזמן מצוקה שכזה - הים לפניהם ומצרים מאחריהם - מאשר לצעוק לה'. ועוד יש להבין, מהו ''דבר אל בני ישראל ויסעו'', וכי להיכן יסעו, והלא הים לפניהם?!

ובמאמר זה נשוב לבאר באופן אחר את היתר אמירת שירת הים לבני ישראל, מה שלא הותר למלאכים מסיבת: ''מעשי ידי טובעים בים ואתם אומרים שירה''?!

ועוד יתבאר במאמר זה, מדוע אמרו בני ישראל שירה רק על הים ולא עוד קודם לכן כשיצאו ממצרים ברכוש גדול?

--------

לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים

האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, לעשות נחת להשם יתברך ולהמשיך רחמים וחסדים על כל העולם, לבירור עץ הדעת טוב ורע ולתיקון הדעת של כל בר ישראל, ולקרב את ביאת מלך המשיח צדקנו.

בפרט לזכות נשמות משה בן יוכבד רבנו עליו השלום רבן של כל ישראל, רבי שמעון בן יוחאי מגלה תורת הנסתר בעולם, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה עטרת ראשינו, רבי ישראל הבעל שם טוב בן אליעזר מגלה תורת החסידות בעולם, רבנו נחמן בן פייגא אור האורות, רבי חיים בן יוסף ויטאל תלמיד רבנו האר"י, וכל הצדיקים והחסידים, הצדיקות והחסידות, האבות הקדושים והאמהות הקדושות, דוד המלך וכל יוצאי חלציו וכל אחד ואחד מישראל בכל מקום שהוא חי או מת.

ותיקון של כל ישראל החיים והמתים, ולפדיון של כל ישראל החיים והמתים מכל דין וייסורים שיש עליהם.

בים דרך - בראשית

אמונה ובטחון
הרה''ג יעקב ישראל לוגאסי שליט''א

לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן