א. מדוע נמחה היקום כולו עד עפר האדמה?

דף הבית ספרי קודש אונליין ספר בים דרך - בראשית א. מדוע נמחה היקום כולו עד עפר האדמה?
תוכן עניינים

--------

אמרו חז''ל, שנמחתה כל הבריאה עד ג' טפחים בעומק האדמה, ועוד איתא במדרש ''אסתר'':

''חמישה ראו עולם חדש ונח אחד מהם, שהרי אתמול אבנים שחקו מים, ואמר ר' לוי אפילו אצטרובלין של רחיים נמחה במים, והכא את אמר ''ויהיו בני נח היוצאים מן התיבה'', אתמהא, אלא נח ראה עולם חדש''.

ויש להבין, דמילא בני אדם יש להם בחירה ועל כן נענשו, אולם למה נענשו בהמות וחיות וכל הבריאה כולה עד עפר האדמה והאבנים והעצים, וכן בסדום מצינו (יט, כד-כה): ''וה' המטיר על סדום ועל עמורה גפרית ואש מן השמים ויהפוך את ההרים וגו' וצמח האדמה'', למה נהרסו ההרים וצמח האדמה.

ועוד יש להבין, הרי הנהגת הקב''ה בדין ובמשפט בתכלית הצדק והיושר, וכנאמר: ''א-ל אמונה ואין עוול צדיק וישר הוא'', ומאחר שמסתמא היו בדור המבול כאלו שחטאו יותר וכאלו שחטאו פחות, היאך אם כן היה עונש שווה לכולם - ''קץ כל בשר בא לפני'', שלא כמו בעונש מצרים בים סוף שנידונו כפי מעשיהם: כאבן כברזל או כקש.

שאלות אלו מקשה בספר ''נתיבות שלום'', ובאר שם בדבריו הנפלאים פשרן של דברים, ונבאר אנו בסגנון אחר ממקורות נוספים.

ועוד יש להבין מאמר חז''ל (הובא ברש''י שמות יב, כב): ''כיון שניתנה רשות למשחית אינו מבחין בין רעים לטובים'', דהוא מאמר פליאה לומר כן על ''א-ל אמונה ואין עוול צדיק וישר'', וכן מהו ענין ''אוי לרשע ואוי לשכנו'' (סוף סוכה), למה ילקה צדיק עם רשע בשביל שהוא שכנו.

--------

לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים

האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, לעשות נחת להשם יתברך ולהמשיך רחמים וחסדים על כל העולם, לבירור עץ הדעת טוב ורע ולתיקון הדעת של כל בר ישראל, ולקרב את ביאת מלך המשיח צדקנו.

בפרט לזכות נשמות משה בן יוכבד רבנו עליו השלום רבן של כל ישראל, רבי שמעון בן יוחאי מגלה תורת הנסתר בעולם, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה עטרת ראשינו, רבי ישראל הבעל שם טוב בן אליעזר מגלה תורת החסידות בעולם, רבנו נחמן בן פייגא אור האורות, רבי חיים בן יוסף ויטאל תלמיד רבנו האר"י, וכל הצדיקים והחסידים, הצדיקות והחסידות, האבות הקדושים והאמהות הקדושות, דוד המלך וכל יוצאי חלציו וכל אחד ואחד מישראל בכל מקום שהוא חי או מת.

ותיקון של כל ישראל החיים והמתים, ולפדיון של כל ישראל החיים והמתים מכל דין וייסורים שיש עליהם.

בים דרך - בראשית

אמונה ובטחון
הרה''ג יעקב ישראל לוגאסי שליט''א

לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן