א. להורות כי שלימות המעשה תלוי בכניעה, וכשם שמאכל המתבשל בקדרה ללא תבלין חסר בו העיקר, כן הוא כאשר חסרה הכניעה חסר העיקר לשלימות המעשה. פעמים רבות עושה אדם מצוות וכמו כן עוסק בתורה ומחזיק טיבותא לנפשיה, ונדמה לו כי כבר הגיע לשלימות וכבר מגיע לו להשיג מדריגות או השגות גבוהות אחר שהתאמץ למלאות כראוי את חובתו בתורה ומצוות, ויתכן אף שתביעה בלבו מתוך זחות דעתו מדוע אין שורה עליו שכינה כפי ששרתה על גדולי ישראל, ואינו מבין שחסר לו בקדירתו את התבלין העיקרי, והוא הכניעה, כי מחובתנו לדעת דכמה שנשתדל בתורה ומצוות - ''אם צדקת מה תתן לו''.

דף הבית ספרי קודש אונליין ספר בים דרך - ויקרא א. להורות כי שלימות המעשה תלוי בכניעה, וכשם שמאכל המתבשל בקדרה ללא תבלין חסר בו העיקר, כן הוא כאשר חסרה הכניעה חסר העיקר לשלימות המעשה. פעמים רבות עושה אדם מצוות וכמו כן עוסק בתורה ומחזיק טיבותא לנפשיה, ונדמה לו כי כבר הגיע לשלימות וכבר מגיע לו להשיג מדריגות או השגות גבוהות אחר שהתאמץ למלאות כראוי את חובתו בתורה ומצוות, ויתכן אף שתביעה בלבו מתוך זחות דעתו מדוע אין שורה עליו שכינה כפי ששרתה על גדולי ישראל, ואינו מבין שחסר לו בקדירתו את התבלין העיקרי, והוא הכניעה, כי מחובתנו לדעת דכמה שנשתדל בתורה ומצוות - ''אם צדקת מה תתן לו''.
תוכן עניינים

--------

וכמו שמסופר על ה''חפץ חיים'', ששמעוהו באחת הפעמים ששוחח בינו לבין קונו וכך אמר: רבונו של עולם, זיכיתני לחבר חיבורים רבים ונכבדים כה''משנה ברורה'', ''חפץ חיים'' ועוד, והחל פורטם אחד לאחד, וסיים: כל כך נתת לי והשפעת עלי חידושי תורה ועזרתני לזכות את הרבים, ואני מה נתתי לך על כל הטובה הזאת, מה אני שלחתי לך עבור כל החסד הגדול הזה. אלו דבריו של ''החפץ חיים''. נתבונן, מה היה אומר אדם אחר שלא מבין כל כך את האמת במקום ה''חפץ חיים'': רבונו של עולם, עשיתי לך כל כך הרבה: חברתי ''חפץ חיים'', ''משנה ברורה'', ועוד ועוד, ומה נתת לי בשביל זה, מה קבלתי על כל הטורח הזה שטרחתי בשבילך...?! הלא צריך אני לקבל רוח הקודש, השראת שכינה וכיוצא...?!

ממחשבה שכזו רצה הקדוש ברוך הוא להציל את עם ישראל והורה להם דאף שמצידם עשו את כל הנצרך, וקיימו את כל ציווי ה', עדיין לא בזה תלויה זכות השראת השכינה אלא דוקא בהרגשת הכניעה: עדיין לא עשיתי מספיק... וכן כמה שאעשה זה לא יספיק... הקדוש ברוך הוא ברוב טובו וחסדו משפיע למי שמשתדל ועושה את אשר ביכולתו לעשות, אולם לעולם אין ביד אדם לעשות את הנצרך בשלימות מבלי סיוע משמים, ולכך כשמשתדל אדם לעשות כאשר יוכל בצירוף הכניעה אז זוכה להשראת שכינה, כי הרגשת הכניעה היא חלק בלתי נפרד מההשתדלות, והיא השלמת המעשה להיות ראוי שתשרה שכינה על העושה אותו.

וכמאמר דוד המלך ע''ה: ''ואני ברוב חסדך אבוא ביתך'', דוד המלך הרגיש וחש בבירור שמה שבא הוא לבית ה' לעסוק בתורה זה ''ברוב חסדיך'' - ברוב חסדי ה', ובכך ה' מתחסד עמו ולא להיפך.

ולכך בני ישראל גם לאחר שלימות מעשיהם עדיין לפי מדריגתם היה חסר להם הכניעה, ודרשו השראת שכינה כלשון חז''ל: ''כל הטורח שטרחנו וכו'''. אזי כדי להשלים מעשיהם שידר להם הבורא ''אי חפץ'' במעשיהם, ובזה החליש הקדוש ברוך הוא דעתם, ושבר לבם בכך שלא ירדה שכינה, ורק לאחר חלישות הדעת כניעה ותפילה, שרתה שכינה במעשה ידיהם.

הרי לנו שהלב נשבר וחלישות הדעת זהו חלק המשלים את המעשה, וכל שלימות המעשה תלויה בו, ולא כמו שנדמה לבני אדם שכאשר רואים תוצאות מאכזבות מפרשים זאת כאילו ומעשיהם דחויים ואינם רצויים, וכאילו מן השמים רומזים להם אי אפשי במעשה ידיכם. אדרבא, היא הנותנת, יתכן פעמים דוקא שהמעשה נעשה באופן מושלם, אלא שחסר התבלין העיקרי שהוא הכניעה ומתוך כך ישנה הרגשה לעושי המעשה שמעשיהם רצויים אחר שעשאוהו על הצד היותר טוב, ואם כן כאן המקום לדרוש מהקב''ה לעשות את שלו אחר שעשינו את שלנו, אזי הקב''ה שחפץ בשלימות האדם וכיון שבכגון דא חסר השלימות שהוא הכניעה, לכך דוקא אז מעלים מהם את התוצאות כדי שיבואו לכניעה והכניעה תביאם לשלימות.

ויתכן גם מצב, דדוקא מי שמעשיו אינם רצויים ואינם מושלמים הוא זה שמקבל הרגשת סיפוק ושלימות, ובכך רוצה יצרו לדחותו רחמנא לצלן, ולכך אדרבא המרגיש שלימות ושביעות רצון הוא זה שצריך לדאוג פן ניתן רשות ליצרו להדיחו מהקודש, בדרך זו.

או יתכן שיתנסה האדם בנסיון קשה שכזה להרגיש סיפוק על מנת לעוצרו בעבודתו לבל ימשיך להתקדם הלאה, ולכך יצרו נותן לו הרגשה שהוא מושלם, לשם נסיון לראות האם יעצור או ימשיך.

ועוד יתכן מצב הפוך, שיעשה האדם את אשר ביכולתו אלא שלא יצליח לעשותו על הצד המושלם ע''מ לשבר לבו בקרבו על כך, וזאת דוקא מכיון שראוי הוא שתשרה שכינה עליו.

--------

לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים

האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, לעשות נחת להשם יתברך ולהמשיך רחמים וחסדים על כל העולם, לבירור עץ הדעת טוב ורע ולתיקון הדעת של כל בר ישראל, ולקרב את ביאת מלך המשיח צדקנו.

בפרט לזכות נשמות משה בן יוכבד רבנו עליו השלום רבן של כל ישראל, רבי שמעון בן יוחאי מגלה תורת הנסתר בעולם, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה עטרת ראשינו, רבי ישראל הבעל שם טוב בן אליעזר מגלה תורת החסידות בעולם, רבנו נחמן בן פייגא אור האורות, רבי חיים בן יוסף ויטאל תלמיד רבנו האר"י, וכל הצדיקים והחסידים, הצדיקות והחסידות, האבות הקדושים והאמהות הקדושות, דוד המלך וכל יוצאי חלציו וכל אחד ואחד מישראל בכל מקום שהוא חי או מת.

ותיקון של כל ישראל החיים והמתים, ולפדיון של כל ישראל החיים והמתים מכל דין וייסורים שיש עליהם.

בים דרך - בראשית

אמונה ובטחון
הרה''ג יעקב ישראל לוגאסי שליט''א

לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן