א. חובת התוכחה בנושא הקדשה - תפארת ישראל

תוכן עניינים

--------

נהגו צדיקים רבים, בימי השובבי''ם, המסגלים לתקן חטא נורא זה, לעורר את העם לתשובה על פגם חטא זה.

והובא בהקדמת קונטרס ''שמירת הברית'' שבספר ''שאול בחיר ה '', מתלמידי הגאון המפרסם מורנו הרב שאול בראך זצ''ל, וכתב שם (דף סח) וזה לשונו: אמר רבנו, דע לך, אדרבא - כל מה שמרבים לדבר בענינים אלו בדרשות כדי ללמד בני ישראל שידעו חמר האסורים והענשים, רחמנא לצלן, וידעו איך להזהר ואיך להתנהג לא להכשל, חס וחלילה, וגם ללמדם מה עליהם לעשות שיוכלו לתקן את אשר עותו, שכרם של רבנים ומוכיחים אלו גדול מאד, ואם מסתירים הדברים ואינם דורשים בפרהסיא - אדרבא - מכשילים את העם וכו'.

והנה כעת - המשיך רבנו - נדפסו דרשות ה''חתם סופר'', וראיתי בדרוש אחד שכותב, שהוא סובל כעת [סמוך להסתלקותו] כאבים על שהשתן אינו יוצא כראוי, והרופאים הכניסו לו קטטר להקל עליו וכתב ה''חתם סופר'', שהוא הרהר על זה למה הענישו אותו מן השמים בדבר זה? לפי שהוא לא דרש בענין חטא הידוע כל השנה - רק פעם אחת בשנה, בליל ''כל נדרי'', והיה צריך לדרש הרבה יותר במשך השנה. עד כאן לשונו.

ואם כל זה אמר ה''חתם סופר'' בדורו - מה נעשה בדורנו אנו, שמימות עולם עוד לא היתה פריצות והפקרות כזאת

--------

לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים

לזכות הרב המחבר

האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, לעשות נחת להשם יתברך ולהמשיך רחמים וחסדים על כל העולם, לבירור עץ הדעת טוב ורע ולתיקון הדעת של כל בר ישראל, ולקרב את ביאת מלך המשיח צדקנו.

בפרט לזכות נשמות משה בן יוכבד רבנו עליו השלום רבן של כל ישראל, רבי שמעון בן יוחאי מגלה תורת הנסתר בעולם, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה עטרת ראשינו, רבי ישראל הבעל שם טוב בן אליעזר מגלה תורת החסידות בעולם, רבנו נחמן בן פייגא אור האורות, רבי חיים בן יוסף ויטאל תלמיד רבנו האר"י, וכל הצדיקים והחסידים, הצדיקות והחסידות, האבות הקדושים והאמהות הקדושות, דוד המלך וכל יוצאי חלציו וכל אחד ואחד מישראל בכל מקום שהוא חי או מת.

ותיקון של כל ישראל החיים והמתים, ולפדיון של כל ישראל החיים והמתים מכל דין וייסורים שיש עליהם.

בס''ד - כל הזכויות שמורות (c) ל הרב יעקב ישראל לוגאסי שליט''א
תפארת ישראל

הרב יעקב ישראל לוגאסי שליט''א לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן