א. גם אתה יכול... - אור לנתיבתי

דף הבית ספרי קודש אונליין ספר אור לנתיבתי א. גם אתה יכול... - אור לנתיבתי
תוכן עניינים

--------

הרבה מה''עובדים'' על עצמם, וחפצים בטובת נפשם להיגמל מהחטא הנורא של פגם הקדושה על כל פרטיו, והרי לא יבצר שבמהלך עבודתם נוחלים המה מעידות - נתקפים המה מידי פעם לאחר כישלון בחטא: ''אני לא אצא מזה לעולם''.

וטעמם ונימוקם עמם, הלא ניסיתי לא פעם ולא פעמיים להיגמל מתאווה זו, והנה נפלתי פעם נוספת.

ויש אשר ישמע מהם שנצטערו צער רב מכך שנפלו, ואף בכו בכייה של ממש על כישלונם, והתפללו לה' שיצילם מחטא זה, ותקוותם היתה שתפילה שכזו מעומק לבם ועם דמעות שליש, בוודאי לא תשוב ריקם, ויצא מתפילה שכזו ללא ספק - מאחר והקב''ה ''רוצה בתשובה'' - שלא יזדמן לידם עוד פעם מכשול.

ובדרך כלל לאחר תפילה מהלב, ובצירוף החלטה נחושה שלא לשוב לחטא זה עוד, יוצא האדם מלא תקווה שהסייעתא דשמיא תלווהו מיד ללא שום קיטורגים. והנה ''קווה לשלום ואין טוב'' עובר יום או יומיים, ואותו היצר הצר ואוייב מתנפל על אותו אדם ונועץ בו ציפורניו, ולפעמים אף כמעט ללא בחירתו כופהו לחטוא וליכשל שוב.

וכאן הבן שואל, ריבונו של עולם, היכן הסייעתא דשמיא, א-לי א-לי למה עזבתני רחוק מישועתי דברי שאגתי, אלקי אקרא יומם ולא תענה וגו'.

ומגיע הוא למסקנא: אבד סברי ונכזבה תוחלתי מה'.

וגם אם רוח ה' עודדתו לשנס מותניו מחדש ולהתחיל מספר פעמים התחלה חדשה, אולם מה יעשה והנה אותה מציאות חוזרת על עצמה פעמים רבות, דהיינו עושה הוא תשובה, בוכה ומתחרט, מתחנן על נפשו בדמעות שליש שיעזרהו להיחלץ מטומאה זו, כי מרגיש הוא בחוש היאך בכישלונו מאבד הוא כמעט כל רגישות של קדושה בתורה ותפילה, ובוטח הוא בחסדי ה' שבמילא חפץ בתשובת השבים שבוודאי יקבל תשובתו, ויעזרהו מכאן ולהבא להינצל מכל חטא.

והנה ימים של ''גן עדן'' ממש, עליה בתורה ויראת שמים, היצר נדחק לקרן זווית ואינו מרים ראש, והאדם מרחף בדביקות ובשמחה בעבודת קונו, ובלבו תקוה כי ראה ה' בעוניו ולא ישוב יצרו לענותו לעולם.

אולם לא ארכו לו ימי השלווה, ושוב קפץ עליו רוגזו של שטן, וכמו רוח עוועים נכנס בקרבו של זה, המבעירתו לאותה עבירה ולאותו מעשה שממנה חרד פן תבואנו, ו''את אשר יגור יבוא לו'', להילכד ברשת היצר ולהתכופף לעבירה, ומוצא עצמו בשני הרעב, ונשכח ממנו פתאום כל ימי השובע ולא נודע כי באו כלל, כי הנה הוא בתוך ימי רעב וחושך, וכאילו מעולם לא ראה אור.

ויתכן שזוועות אלו חוזרות ונשנות אצל האדם, חוזר ונשנה, מתחזק הוא, מקבל התעוררות, מקבל רצון להתחדשות, רצון למחוק את העבר ולהתחיל מחדש, ולאחר זמן שוב נוחת הוא לבירא עמיקתא.

וכמעט ותביעה בפיו של זה, היכן מסתתר ממני ה'? מדוע נוטשני הבורא ומשליכני מלפניו? והלא רצוני להתקרב ומדוע מרחקים אותי בכל מיני ריחוק?

וביותר תגדל תמיהתו של זה המתקלע בכף הקלע עוד בזה העולם להיות עולה שמים ויורד תהומות, ושאלתו מקרעת את לבו, הכי ''איפה ואיפה'' יש לפני המקום? ומדוע אם כן חברי פלוני וידידי אלמוני הולכים ומתחזקים ועושים חיל במעלות הקדושה והיראה, מדוע יצרי זה שפוחז עלי ומכרכר מסביבי להתגולל עלי ולהתעלל בי מניח את חברי הללו לנפשם, וכמדומה ששלום לו עימהם ומריבה לו עמי, ובכן למה הופליתי לרעה מהצדיקים שהשלים עימהם היצר, ואותי שם למטרה לשלוח בי חציו חדשים לבקרים?

--------

לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים

לזכות הרב המחבר

האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, לעשות נחת להשם יתברך ולהמשיך רחמים וחסדים על כל העולם, לבירור עץ הדעת טוב ורע ולתיקון הדעת של כל בר ישראל, ולקרב את ביאת מלך המשיח צדקנו.

בפרט לזכות נשמות משה בן יוכבד רבנו עליו השלום רבן של כל ישראל, רבי שמעון בן יוחאי מגלה תורת הנסתר בעולם, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה עטרת ראשינו, רבי ישראל הבעל שם טוב בן אליעזר מגלה תורת החסידות בעולם, רבנו נחמן בן פייגא אור האורות, רבי חיים בן יוסף ויטאל תלמיד רבנו האר"י, וכל הצדיקים והחסידים, הצדיקות והחסידות, האבות הקדושים והאמהות הקדושות, דוד המלך וכל יוצאי חלציו וכל אחד ואחד מישראל בכל מקום שהוא חי או מת.

ותיקון של כל ישראל החיים והמתים, ולפדיון של כל ישראל החיים והמתים מכל דין וייסורים שיש עליהם.

בס''ד - כל הזכויות שמורות (c) ל הרב יעקב ישראל לוגאסי שליט''א לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן