א - אחדות העם הוא קיום המלכות

דף הבית ספרי קודש אונליין ספר כנסת ישראל א - אחדות העם הוא קיום המלכות
תוכן עניינים

--------

הערה נוראה שהיתה תלויה בכל חודש אלול על דלת תלמוד התורה בקלם, וזה לשונה: הנה מהידוע מאמרם זכרונם לברכה (ראש השנה ל''ד, ב'): ''אימרו לפני מלכויות די שתמליכוני עליכם''. וכאשר נתבונן על תוקף קיום המלוכה של בשר ודם, הוא רק כשעבדיו כולם כאיש אחד לעבודת המלך, זהו קיום המלכות, ואם, חס וחלילה, יפול פירוד בעבדי המלך, ניתק קשר המלוכה, וחס וחלילה, העולם חרב, כמאמר רבותינו זכרונם לברכה (אבות ג', מ''ב): ''אלמלא מוראה, איש את את רעהו חיים בלעו''. ואם כן, אחדות העבדים היא קיום המלכות.

וכבר כתב רבנו תם ז''ל בספר הישר (שער א'): כי מעבודת מלך בשר ודם ניקח דרך עבודת מלך מלכי המלכים הקדוש-ברוך-הוא, וממילא נבין כי עיקר ''שתמליכוני עליכם'', היינו אחדות עבדיו יתברך, וכעניין שנאמר (דברים ל''ג, ה'): ''ויהי בישרון מלך'' - אימתי - ''בהתאסף ראשי עם יחד שבטי ישראל'' (ילקוט שם), ולפניו יתברך הסתר כגלוי. על כן חובה עלינו, קודם יום הדין הבא עלינו, לקבל על עצמנו לעסוק בכל השנה במצות עשה ד''ואהבת לרעך כמוך'', ובזה יהיה אחדות בין עבדי ה' יתברך, ויעלה יפה בידינו מלכויות, שנכון עיקר קיום תקפו של מלכיות, ובזה יבוא זכרוננו לפניו לטובה. ואם, חס וחלילה, עוון בידינו של שינאת הבריות, איך לא נבוש ולא נכלם להיות דובר שקרים, חס וחלילה, נגדו יתברך לבקש: ''מלך על כל העולם בכבודך'' ואנחנו לעצמנו לא הכנו עיקר קיום של מלכות שמים עלינו בתוקפו, הרחמן יצילנו, ונקבל על עצמנו עסק אהבת הבריות ואחדות. ובזה לאט לאט יוטב דרכו, וכבר שב בתשובה מעט לכל הפחות. ומי יוכל לשער גודל הזכות לנו ולכל העולם כלו, כשנזכה שיהיה לנו ציבור עוסקים בזה בכל השנה הבאה עלינו לטובה. ואל יאמר האדם דבר קשה הוא מאוד, כי מלבד שגזרת המלך היא, יש לקוות, כי כשיעסק בזה ברעיונות מסוגלים לזה, יקל לאט לאט על קיום מצוה זו וישמח בזה מאוד. (''דרכי שלום'')

וכיוצא בזה כתב בספר ''שפתי חיים'': היסוד השני שלמדנו מדברי הספרי ''יחד שבטי ישראל - כשהם עשויים אגודה אחת ולא כשהם עשויים אגודות אגודות''. מלכותו יתברך מותנית באחדותם, עד כמה עם ישראל מאוחד באגודה אחת למען מטרה ומגמה אחת - להמליך את הקדוש-ברוך-הוא על כל הבריאה.

יסוד זה מתבאר בדברי המהר''ל (נתיב העבודה ז') בבואו לבאר הפסוק שמע ישראל וגו':

''ומה שהיה קבלת מלכות שמים בלשון 'שמע ישראל', ולא בלשון זה: 'ה' אלקינו ה' אחד', מפני כי נקרא קבלת מלכותו [אמירת שמע ישראל מכונה קבלת עול], וכאשר ממליכין אותו על אומה - כי הוא יתברך מלך על עם, לא על יחיד בלבד, והנה הוא מלך ישראל שהם אומה אחת, והם ממליכים את ה' יתברך שהוא יתברך אחד, ואם כן לא שייך לומר רק 'שמע ישראל ה' אלקינו', שבזה ממליך הקדוש-ברוך-הוא על ישראל שהם אומה אחת''.

המושג מלכות פירושו - שלטון בלעדי על כולם. מלוכה על יחיד הרי זו אדנות ולא מלכות. מלכות היא על כל העולם כולו, וכלל ישראל תפקידם להמליך את הקדוש-ברוך-הוא. על כן אנו פונים אל הכלל כדי להמליך על ידי הכלל - ''שמע ישראל... ה' אחד'', שעל ידי שכל כלל ישראל ממליכים את הקדוש ברוך הוא, הרי ה' הוא אחד. [מדוע אנו מזכירים רק את שמע ישראל ולא מזכירים את כל העולם, אם המלכות המושלמת מתבטאת במלכות על העולם כלו? מפני שעם ישראל הם התכלית של כל כלל הבריאה והם הנושאים את תפקיד ההמלכה, על כן די לנו בהזכרת עם ישראל בלבד]:

המהר''ל מוסיף עוד: ''ומכל מקום אין לומר גם כן ה' 'אלקי ישראל ה' אחד' [אם פותחים בלשון שמע ישראל, לכאורה צריך גם לסיים ה' אלקי ישראל] אלא, כי יש לקבל האדם עליו מלכותו יתברך בכללות עם כל עם ישראל, ולכן, לא די באמירת ה' אלקי ישראל, אלא צריך שיאמר ה' אלקינו, שבזה הוא מכניס עצמו לעם ישראל שעליהם מלכות הקדוש-ברוך-הוא. המלכת הקדוש-ברוך-הוא דורשת התבטלות אל הכלל! טבעו של אדם להתבלט, אך אם מבטל את אנוכיותו ורצונותיו העצמיים, על ידי זה מכניס עצמו לכלל עם ישראל, מאחר שכל איפותיו ומגמותיו רק למען המלכת הקדוש-ברוך-הוא, שתעשה על ידי אחדות כל הצבור למען מטרה אחת - להמליך את הקדוש-ברוך-הוא, ולזאת הוא מבטל את כל רצונותיו.

--------

לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים

האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, לעשות נחת להשם יתברך ולהמשיך רחמים וחסדים על כל העולם, לבירור עץ הדעת טוב ורע ולתיקון הדעת של כל בר ישראל, ולקרב את ביאת מלך המשיח צדקנו.

בפרט לזכות נשמות משה בן יוכבד רבנו עליו השלום רבן של כל ישראל, רבי שמעון בן יוחאי מגלה תורת הנסתר בעולם, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה עטרת ראשינו, רבי ישראל הבעל שם טוב בן אליעזר מגלה תורת החסידות בעולם, רבנו נחמן בן פייגא אור האורות, רבי חיים בן יוסף ויטאל תלמיד רבנו האר"י, וכל הצדיקים והחסידים, הצדיקות והחסידות, האבות הקדושים והאמהות הקדושות, דוד המלך וכל יוצאי חלציו וכל אחד ואחד מישראל בכל מקום שהוא חי או מת.

ותיקון של כל ישראל החיים והמתים, ולפדיון של כל ישראל החיים והמתים מכל דין וייסורים שיש עליהם.

בס''ד - כל הזכויות שמורות (c) ל בר לבב - אהבת ישראל

מגוון מפורט של מקרים רבים בחיי היום יום הגוררות בסיבתן את עוון "שנאת חינם" עם עצות בחונות ומנוסות להסרת השנאה והחדרת האהבה
הרב יעקב ישראל לוגאסי שליט''א

לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן