אמונת ההשגחה פרטית - תפארת ישראל

תוכן עניינים

--------

פרש רש''י. אין המקרא אומר אלא דרשני וכו', ולא בא המקרא הזה להורות סדר הבריאה מה קדם למה, שאם כן היה צריך לומר ''בראשונה'' וראה עוד ברש''י, שהוכיח שבודאי אין כונת התורה במלת ''בראשית'' לומר שהכונה בתחלה ברא אלקים את השמים ואחר כך את הארץ בדוקא, ולא למד המקרא בסדר המקדמים והמאחרים כלום, עד כאן

ובאמת יש להבין, מדוע באמת לא כתבה התורה ''בראשונה'', והיתה כמו כן מספרת לי מה קדם למה

אלא באה כאן התורה להורות לנו את יסוד אמונתנו שהבורא עשה ועושה ויעשה לכל המעשים, וזה הבדל אמונתנו מאמונת אמות העולם הסוברים כי הבורא ברא את עולמו ונתן לו תפקידים כיצד יתפקד, ומאז הנו מתפקד מאליו, ולעמתם - אמונתנו שבכל רגע ורגע מקים הקדוש ברוך הוא את הבריאה, ואלמלי תפסק המשכת חיותו לבריאה אפלו כרגע, תכף יחזר הכל לתהו ובהו כטרם הבריאה, והינו כמו שאמונתנו ב''עשה'' כן אמונתנו ב''עושה'', כמו שבתחלה היה הוא בלבד ש''עשה'' את הבריאה וחדשה ליש מאין, כן עתה ''עושה'' הוא את כל הבריאה בכל רגע ורגע, וממשיך חיותו והשפעתו לקימה, ומשגיח על כל פרט ופרט ממנה, ואין דבר קטן או גדול הנעשה מאליו

ולזאת לא רצה הבורא יתברך לפתח את התורה המספרת בריאת שמים וארץ בלשון ''בראשונה'', ולומר מה נברא קדם ומה יותר מאחר, דלשון זה בר קימא הוא דוקא אצל האדם שהיום עשה ארון וגמרו ואין לאותו ארון שום צרך באותו זה שיצרו יותר, ומחר עושה אותו אדם שלחן, אזי שיך לומר אתמול עשה ארון וגמרו והיום עשה שלחן אבל הבורא כשבתחלה ברא שמים ואחר כך ארץ, עדין השמים שנבראו בתחלה זקוקים לקיומם ממנו שימשיך לשים ידו ועינו עליהם לקימם, וזו אמונתנו שבכל רגע ורגע זקוקה כל הבריאה על כל פרטיה להשגחתו ולקיומו של הבורא. ואם כן, כאן לא שיך לומר זה נברא תחלה וזה לבסוף, שהרי בסכומו של דבר גם כשנבראו המאחרים יותר, לא הפסיקה בריאתם של המקדמים, שהרי בכל רגע ורגע נחשבים שוב לנבראים מחדש, שהרי לא נפסק קיומם מהשפעת חיותו בהם, שאלמלי יפסק יחזרו לאין כמו שהיו, ואם כן בריאתם של המקדמים מתמדת וממשכת בד בבד עם הנבראים המאחרים, ואם כן הרי שבסופו של דבר נחשבים כלם לנבראים יחד, ומקבלים חיותם יחד בזמן שוה דהינו בכל רגע ורגע, ואם כן המקדם ומאחר יש ליחסו רק ליצירה הראשונית בלבד, אבל לאחר מכן אין משג של קודם ומאחר, שהרי בכל רגע ורגע שוב כאלו לא נבראו מעולם, ומקבלים חיותם כאלו מחדש לקיומם הלאה. וזאת רמזה התורה בכך שלא רצתה לפתח בלשון האומרת מה קודם ומה מאחר, על אף שלגבי היצירה הראשונה שיך מקדם או מאחר, אלא לפי שאין משג זה מתמשך אם כן הנו זמני בלבד, ולכן לא רצתה התורה להתיחס אליו לפי שאינו משג של קימא לגבי הבורא.

וכאמור, בנגוד למעשה בני אדם שהמשג מאחר ומקדם ביצירתם אינו רק ביצירה הראשונה של החפץ, אלא שם מקדם ומאחר משתיך על מעשי ידיהם במשך כל קיום אותו חפץ, שהרי לאחר יצירת החפץ הראשון פסקו מעשי ידיו של היוצר ממנו והחל בשני, ואם כן לעולם יהיו על אותם שני חפצים תאר מקדם ומאחר, אולם על מעשה הבורא שלאחר יצירה שניה של החפץ השני עדין ממשיך הוא את בריאתו בחפץ הראשון, אזי מאז פסק מהם תאר מקדם ומאחר, וזאת יורה על השגחתו המתמדת של הבורא יתברך והשפעת המשכת חיותו על כל נברא ונברא בכל רגע ורגע.

בראשית ברא אלקים (א, א)

--------

לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים

לזכות הרב המחבר

האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, לעשות נחת להשם יתברך ולהמשיך רחמים וחסדים על כל העולם, לבירור עץ הדעת טוב ורע ולתיקון הדעת של כל בר ישראל, ולקרב את ביאת מלך המשיח צדקנו.

בפרט לזכות נשמות משה בן יוכבד רבנו עליו השלום רבן של כל ישראל, רבי שמעון בן יוחאי מגלה תורת הנסתר בעולם, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה עטרת ראשינו, רבי ישראל הבעל שם טוב בן אליעזר מגלה תורת החסידות בעולם, רבנו נחמן בן פייגא אור האורות, רבי חיים בן יוסף ויטאל תלמיד רבנו האר"י, וכל הצדיקים והחסידים, הצדיקות והחסידות, האבות הקדושים והאמהות הקדושות, דוד המלך וכל יוצאי חלציו וכל אחד ואחד מישראל בכל מקום שהוא חי או מת.

ותיקון של כל ישראל החיים והמתים, ולפדיון של כל ישראל החיים והמתים מכל דין וייסורים שיש עליהם.

בס''ד - כל הזכויות שמורות (c) ל הרב יעקב ישראל לוגאסי שליט''א
תפארת ישראל

הרב יעקב ישראל לוגאסי שליט''א לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן