אלפא ביתא מ״ח - ספר אור זרוע

תוכן עניינים

א׳ צ ק ר ב׳ צד"י במילוי הוא הק"ם בא"ת ב"ש צדי לשון תהו תרגום תהו צדיא כלו' צד"י דהיינו תהו דהיינו רשע הקם אותו וקראהו ר' ברי"ש כדי שיחזור בתשובה ויעסוק בתורה כההיא דהשוכר את הפועלים דאיקלע ר' לאתרא דר' אלעזר בר' שמעון אמר להם יש בן לאותו צדיק אמרו לו יש לו בן וכל זונה שנשכרת בשנים שוכרתו בשמנה ואסמכי' ר' ברבי ואשלמי' בי ר"ש בן יוסי בן לקוניא אחוה דאמי' כל יומא הוה אמר לקרייתא אנא אזיל א"ל חכים עבדי יתך וגולתי' דדהבא פרסא עלך ורבי קראו לך ואת אמרת לקרייתי אנא איזול א"ל מומי עזובה דא. והיינו דדרישנא צד"י בא"ת ב"ש הק"ם דהיינו עם הארץ הקם אותו קראוהו רבי כלומר אע"פ שאינו כדאי מותר לך לקרותו רבי כדי שיחזור בתשובה ויעסוק בתורה כעובדא דרבי כדפרישית:

לעילוי נשמת רבי יצחק בן רבי משה

אור זרוע, ז'יטומיר תרכ"ב
דיגיטציה: ספריא
דילוג לתוכן