אלפא ביתא מ״ז - ספר אור זרוע

תוכן עניינים

א׳ פ צ ק ר ב׳ רי"ש למפרע שי"ר כלו' פ"ה צדי"ק קר"א שי"ר שהקב"ה חפץ לשמוע שיר מפי צדיק זשה"כ אך צדיקים יורו לשמך שהקב"ה שמח בשבחות שאומרים לפניו הצדיקים כדאמ' פ"ק דברכות כשישראל נכנסין לבתי כנסיות ולבתי מדרשות ועונין יהא שמי' רבה מברך הקב"ה מנענע בראשו ואומ' אשרי המלך שמקלסין אותו בביתו כך וע"כ נקרא דוד חסיד שנא' לדוד שמרה נפשי כי חסיד אני ר' לוי ור' יצחק ח"א כך אמר דוד לפני הקב"ה רבש"ע לא חסיד אני שכל מלכי מזרח ומערב ישינים עד ג' שעות ואני חצות לילה אקום להודות לך על משפטי צדקך וחד אמר וכולי. וא"ר אלעזר בר אבינא כל האומר תהלה לדוד ג"פ בכל יום מובטח הוא שהוא בן עוה"ב ובפ' כל כתבי הקודש א"ר יוסי יהא חלקי עם גומרי הלל בכ"י איני והאמר מר הקורא הלל בכ"י ה"ז מחרף ומגדף. (קאמר התם) [כי קאמרינן] בפס"דז. ואשכחן דמשתבח בי' קרא בדוד שהי' אומר שבחות להקב"ה דכתי' (בדוד שבו) [כדוד חשבו] להם כלי שיר. ואמרי' נמי למה נקרא' שמה רות שיצא ממנה דוד שריוהו להקב"ה בשירות ותשבחות ואמ' במדרש שה"ש ברוב עם הדרת מלך אמר ר' חמא בר חנינא שבחו וגדולתו של הקב"ה שאע"פ שיש לפניו אלף אלפים ורבוא רבבות של מלאכי השרת שישרתוהו וישבחוהו אינו רוצה בשבחן אלא בשבחן של ישראל שנא' ברוב עם הדרת מלך ואין עם אלא ישראל שנא' עם זו יצרתי לי למה בשביל שיגידו שבחו בעולם שנא' תהלתי יספרו וכה"א נדיבי עמים נאספו א"ר סימון אימתי הקב"ה מתעלה בעולמו בשעה שישראל נאספים בב"כ ובב"מ ושומעין דברי אגדה מפי חכם ואח"כ עונים יהא שמו הגדול מבורך באותה שעה הקב"ה מתעלה בעולמו ואומר למלה"ש בואו וראו עם זו יצרתי לי במה הם משבחין אותי באותה שעה מלבישין אותו הוד והדר לכך נאמר ברוב עם הדרת מלך:

לעילוי נשמת רבי יצחק בן רבי משה

אור זרוע, ז'יטומיר תרכ"ב
דיגיטציה: ספריא
דילוג לתוכן