אלפא ביתא מ״ד - ספר אור זרוע

תוכן עניינים

א׳ פ"ף ב׳ פה פשוטה פ"ה כפופה זש"ה בלבי צפנתי אמרתך למען לא אחטא לך וכתיב נמי בשרתי צדק בקהל רב ואמר בפרק הדר רב המנונא רמי כתי' בלבי צפנתי אמרתך וכתי' בשרתי צדק בקהל רב. ל"ק כאן בזמן שעירא היאירי קיים כאן בזמן שאין עירא היאירי קיים בזמן שעירא היאירי קיים צפן בלבו אמרי ה' שלא הורה בפניו שאין להורות בפני רבו. וחכם אינו מדבר לפני מי שגדול ממנו. ותניא ר' אליעזר בן יעקב אומר לא מתו בני אהרן אלא שהורו הלכה בפני משה רבן מאי דרוש ונתנו בני אהרן הכהן אש על המזבח אמרו אע"פ שהאש יורדת מן השמים מצוה להביא מן ההדיוט ותלמיד אחר הי' לו לר' אליעזר שהורה הלכה לפניו אמר לה ר' אליעזר לאימא שלום אשתו תמהני אם יוציא זה שנתו ולא הוציא שנתו אמרה לו נביא אתה אמר לה לא נביא אנכי ולא בן נביא אנכי אלא כך מקובל אני כל המורה הלכה לפני רבו חייב מיתה ואמר רבה בר בר חנה אר"י אותו תלמיד יהודה בן גוריא שמו הילכך פעמים שצריך שתהי' הפה שלך כפופה וסתומה כגון במקום רבך ובפני מי שגדול ממך ופעמים שתהא הפה שלך פשוטה ופתוחה כגון שלא במקום רבך ושלא בפני מי שגדול ממך בחכמה ובמקום שאין אנשים השתדל להיות לאיש באתר דלית גבר תמן הוי גבר ובאתר דאית גבר למאן את מתבעי:

לעילוי נשמת רבי יצחק בן רבי משה

אור זרוע, ז'יטומיר תרכ"ב
דיגיטציה: ספריא
דילוג לתוכן