אלפא ביתא מ״ב - ספר אור זרוע

תוכן עניינים

א׳ סמך עין ב׳ קודם שיעני לגמרי סמו"ך ענ"י. זשה"כ וכי ימוך אחיך ומטה ידו עמך והחזקת בו. ופירש ר"ש זצ"ל והחזקת בו אל תניחהו משעה שמטה ידו למה זה דומה למשאוי על החמור עודהו במקום אחד תופס בו ומעמידו נפל לארץ חמשה אין מעמידין אותו והיינו דדרשינן סמ"ך עי"ן סמוך כשמתחיל לירד שלא יפול לגמרי. סמ"ך ענ"י. סמ"י עי"נך שתתן צדקה שלך בסתר ולא בפרהסיא כדי שלא תביישהו ברבים כדפרישית לעיל גבי כ"ף:

לעילוי נשמת רבי יצחק בן רבי משה

אור זרוע, ז'יטומיר תרכ"ב
דיגיטציה: ספריא
דילוג לתוכן