אלפא ביתא מ״א - ספר אור זרוע

תוכן עניינים

א׳ סמך עין ב׳ סמי עינך כשאתה עומד על העין דהיינו מעיין כדכתי' ואבוא היום אל העין זשאה"כ עוצם עיניו מראות ברע ואמרי' בפרק חזקת הבתים עוצם עיניו מראות ברע זה שאין מסתכל בנשים בשעה שעומדות על הכביסה ודרכן של צדיקים שלא להסתכל אפי' בפנויה. ודרכן של צדיקים שבצדיקים שלא להסתכל אפי' בנשותיהן. בההיא דפ"ק דב"ב דמייתי לקרא דכתי' ברית כרתי לעיני ומה אתבונן על בתולה. ואמר רבא איוב בלא דילי' הוא דלא מסתכל אבל בדילי' מסתכל. אבל אברהם אפי' בדילי' לא מסתכל שנא' הנה נא ידעתי כי אשה יפת מראה את. ובפ"ק דע"ז אמר ונשמרת מכל דבר רע שלא יסתכל אדם באשה נאה ואפי' היא פנויה. באשת איש ואפי' מכוערת ולא בבגדי [צבע של] אשה לא בחמור ולא בחמורה ולא בחזיר ולא בחזירה ולא בעוף ולא בעופפת בשעה שנזקקין זה לזה:

לעילוי נשמת רבי יצחק בן רבי משה

אור זרוע, ז'יטומיר תרכ"ב
דיגיטציה: ספריא
דילוג לתוכן