אלפא ביתא מ׳ - ספר אור זרוע

תוכן עניינים

א׳ סמך עין ב׳ כשתבא לסומכו ברבי סומכהו על העין. על המעין כדכתי' ואבוא היום אל העין. כדי שתמשך תורתו כמעיין המושך כדאמ' פ"ק דכריתות ת"ר אין מושחין מלכים אלא על המעיין כדי שתמשוך מלכותו שנאמר ויאמר המלך וגו' והורדתם אותו אל גיחון. ויושב בראש נקרא מלך שנא' בי מלכים ימלוכו כדפרשי' לעיל באלף אלוף. ותו אמר התם אמר להו רב משרשיא לבניה כי בעיתו למיעל מיגמר שמעתא גרסו על נהרא דכי היכי דמשכי מיא תמשך שמעתיכו:

לעילוי נשמת רבי יצחק בן רבי משה

אור זרוע, ז'יטומיר תרכ"ב
דיגיטציה: ספריא
דילוג לתוכן