אלפא ביתא ל״ח - ספר אור זרוע

א׳ נון נון ב׳ נר נר נר אלקים נשמת אדם ונאמר כי נר מצוה ותורה אור בשתי נרות קא מיירי בנר אלקים ובנר האדם כדאי' במדרש אמר הקב"ה נרך בידי ונרי בידך נצור נרי ואנצור נרך. נרך בידי נר אלקים נשמת אדם ונרי בידך שנא' כי נר מצוה ותורה אור אם תנצור תורתי שבידך אנצור נשמתך שבידי. והיינו דדרישנא נו"ן נצור נרי. נו"ן ואנצור נרך. משל לראובן שהי' לו פרדס בתוך שדותיו של שמעון ושמעון הי' לו פרדס בתוך שדותיו של ראובן אמר ראובן לשמעון אם תשמור פרדסי שבתוך שדותיך אשמור פרדיסך שבתוך שדותי:

לעילוי נשמת רבי יצחק בן רבי משה

אור זרוע, ז'יטומיר תרכ"ב
דיגיטציה: ספריא
דילוג לתוכן