אלפא ביתא ל״ז - ספר אור זרוע

א׳ למד מם מם נון ב׳ למד תורה מפי מלמד נאמן שצריך ללמוד תורה מפי ת"ח שדומה למלאך בטהרה ובמעשי' טובים ונאמן בתורתו שנאה דורש ונאה מקיים וזהו שאה"כ כי שפתי כהן ישמרו דעת ותורה יבקשו מפיהו כי מלאך ה' צבאות הוא ואמר בפ' אין דורשין ובפ' אלו מגלחין אמר רבה בר בר חנה א"ר יוחנן מ"ד כי שפתי כהן ישמרו דעת וגו' אם דומה הרב למלאך ה' צבאות יבקשו תורה מפיהו ואם לאו אל יבקשו תורה מפיהו. ואשכחן באלו מגלחין ההוא צורבא מרבנן דהוה סני שומעני' ושמתי' רב יהודה ואע"ג דהוה צריכי לי' רבנן מהאי טעמא דר' יוחנן מיהו אי לא משכח רב שדומה למלאך ה' צבאות ונאה מקיים ילמוד אפי' ממי שאינו נאה מקיים כדאשכחן בר' מאיר שלמד תורה מאחר בפרק אין דורשין כדאמר רשב"ל ר' מאיר קרא אשכח ודרש הט אזנך ושמע דברי חכמים ולבך תשית לדעתי לדעתם לא נאמר אלא לדעתי ור' חנינא אמר מהכא שמעי בת וראי והטי אזנך קשי קראי אהדדי. לא קשי' הא בגדול הא בקטן כי אתא רב דימי אמר אמרי במערבא ר"מ אכל תמרי ושרי קשייתא לבר:

לעילוי נשמת רבי יצחק בן רבי משה

אור זרוע, ז'יטומיר תרכ"ב
דיגיטציה: ספריא
דילוג לתוכן