אלפא ביתא ל״ב - ספר אור זרוע

א׳ ז ח ב׳ ז ח שבעה ושמנה זשה"כ תן חלק לשבעה וגם לשמנה ואמרינן בפסיקתא בפסוק ולקחתם לכם ביום הראשון תן חלק לשבעה גם לשמנה רבי אלעזר ורבי נחמי' רבי אלעזר אמר תן חלק לשבעה זו השבת גם לשמנה זו המילה דכתיב וישם אליהו פניו בין ברכיו אמר אליהו לפני הקב"ה רבש"ע אילו לא נשתייר לישראל אלא שתי מצות האלו בלבד כדיי הוא זכותן שירדו להם גשמים ור' נחמי' אומר תן חלק לשבעה זה דור שמל משה לשבעה וגם לשמנה זה דור שמל יהושע לשמונה. אמר לו הקב"ה ליהושע משה רבך מלן לשבעה ואת מלן לשמנה שנאמר בעת ההיא אמר ה' אל יהושע עשה לך חרבות צורים והביאן בברית עתה אתה מלן שלישית אין אתה מלן. ומפי מורי רבי יהודה בר' יצחק זצ"ל הוא הנקרא שיר"ליאון מפרש דהכי קאמר זה דור שמל משה לשבעה פירוש דור שביעי מאברהם אבינו עד משה רבינו שבעה דורות אברהם יצחק יעקב לוי קהת עמרם משה גם לשמנה זה דור שמל יהושע שהוא דור שמיני לאברהם אבינו כי יהושע קם אחרי משה עתה אתה מלן פי' עתה אתה מלת אותם זה דור שמיני ופעם שנית כי משה מלן דור שביעי ופעם ראשונה ואתה מלתה פעם שניה מיכן ואילך דור תשיעי שהוא פעם שלישית למילתו של משה אי אתה מלן אלא הם עצמם יהיו מלין את עצמן והכי מסיים עלה בעלמא עתה אתה מלן מיכן ואילך אי אתה מלן אלא הם עצמן יהיו מוסרין עצמן על המילה. ז ח זון שבור כד"א חתו גבוריך תימן כלו' מי שאינו יכול לעזור את עצמו ומיחזי כשבור זון אותו. ט י טהור' יראה זשה"כ יראת ה' טהורה עומדת לעד ואמרי' בפ' בא לו יראת ה' טהורה עומדת לעד א"ר יוחנן זה הלומד תורה בטהרה ואיזה זה הנושא אשה ואח"כ לומד תורה:

לעילוי נשמת רבי יצחק בן רבי משה

אור זרוע, ז'יטומיר תרכ"ב
דיגיטציה: ספריא
דילוג לתוכן