אלפא ביתא כ״ח - ספר אור זרוע

תוכן עניינים

א׳ ג ד ה ו ב׳ כלו' גמלת דלים חומש נכסיך ואפילו פרוטה אחת ו' אתה מתברך ו' ברכות. ע"א ג"ד ה"ו גמלת דלים מממונך ופייסתם בדברים אתה מתברך בה"ו ברכות. כההיא דפרק קמא דבבא בתרא דאמר רבי יצחק כל הנותן פרוטה לעני מתברך בשש ברכות והמפייסו בדברים מתברך באחת עשרה ברכות הנותן פרוטה לעני מתברך בשש ברכות דכתיב הלא פרוס לרעב לחמך וגו' אז יבקע כשחר אורך וארוכתך מהרה תצמח וגו' אז תקרא וה' יענה וגו'. והמפייסו בדברים מתברך בי"א ברכות דכתיב ותפק לרעב נפשך וגומר ונחך ה' תמיד והשביע בצחצחות נפשך וגו' ובנו ממך חרבות עולם מוסדי דור ודור תקומם וגו':

לעילוי נשמת רבי יצחק בן רבי משה

אור זרוע, ז'יטומיר תרכ"ב
דיגיטציה: ספריא
דילוג לתוכן