אלפא ביתא כ״ו - ספר אור זרוע

תוכן עניינים

א׳ אב גד הו זח ב׳ אלף בי"ת כלו' אלף ב' תורות תורה שבכתב ותורה שבע"פ כדפרשי' לעיל ואלף ב' הלכות בכל יום כדפריש' לעיל והאיך תלמוד ג"ד גמו"ר תחלה ואח"כ ד"ע דליגמר אינש והדר ליסבר. ומה אלמוד תחלה ג"ד תחלה תעסוק בג' כלו' בתורה משולשת דהיינו תורה נביאים וכתובים ואח"כ ד' דהיינו ארבעה סדרים. ה' ו' ואע"ג שחייב אתה הכל ללמוד הוה זהיר ביותר בה"ו בחמשה חומשי תורה וששה סדרי משנה שהם עיקר ושורש התורה וכשתלמוד הכל כענין שכתבנו מה סמיך לי' זיי"ן והם בא"ת ב"ש אותיות עמ"ט שהם אותיות מע"ט טע"ם כלו' הואיל ולמדת כענין שפירשנו הרי אתה מזוין בתורה ודומה לגבור וכלי זיי"ן בידו ואע"ג שיש בידך כלי זיינך ויש בידך חבילות חבילות של טעמים תאמר מע"ט טע"ם ותשנה לתלמידך דרך קצרה ותברר לו העיקר וקובץ על יד ירבה כההיא דפ"ק דפסחים דאמר רב הונא אמר רב ואמרי לה אמר רב הונא אמר רב משום רבי מאיר לעולם ישנה אדם לתלמידו דרך קצרה. שאם יש כמה טעמים לדבר אחד אל תאמר לו כולם אלא אמור לו מקצת טעמים של עיקר שיוכל לסבול ושוב אמור לו שאר טעמים לקבוץ על יד וירבה. ח' הואיל ולימדת הכל כענין שכתבנו הרי אתה מזויין בתורה וכדאי אתה ליסמך ברבי וליקראות חכם מזויין בתורה וחכם:

לעילוי נשמת רבי יצחק בן רבי משה

אור זרוע, ז'יטומיר תרכ"ב
דיגיטציה: ספריא
דילוג לתוכן