אלפא ביתא כ״ה - ספר אור זרוע

תוכן עניינים

א׳ אלף בית גימל דלת ב׳ בית בא"ת ב"ש שמ"א והם אותיות אש"ם ג' בא"ל ב"ם נ' ל' בא"ל ב"ם א' ומ' כדקאי קאי נמצא גמ"ל הוא נמ"א והם אותיות נא"ם ואותיות אמ"ן ג' באי"ק בכ"ר שת"ל דל"ת באי"ק בכ"ר משק"ה הילכך דרישנא אל"ף בי"ת אהוב שמא ושנא את הודאי. שתהיה רואה את הנולד ולעולם תאמר איך אעשה זאת שמא אבוא לידי חרטה וחשוב להיכן הדבר נוטה: ענין אחר אלף פיך לומר שמ"א אש"ם כשאתה יושב ועוסק בתורה הזהר בלימודך דאע"ג דיש לך רשות לפלפל ולהקשות ולתרץ ולפרש הזהר שלא תפרש ותתיר את האסור או תאסור את המותר ולא תטהר את הטמא ולא תטמא את הטהור דאמר רבי אלעזר כשם שאסור לטהר את הטמא כך אסור לטמא את הטהור אלא כשיעלה בלבך לפרש הלכה שלך אלף פיך לומר שמא אשם יהיה בפירוש זה שאני מפרש שמא אין פירוש זה נכון ומתוך שאתה ירא שלא תבוא לידי אשם אתה בא להעמיד הדבר על בוריו דסמיך ליה גמ"ל והם באלב"ם נא"ם אמ"ן כלו' כשתאלף פיך לומר שמ"א אש"ם אז נא"ם אמ"ן שתהא הלכתך ברורה ותהא תורתך אמונה וכשתורתך ברורה ואמונה אז תהא דולה מבאר מים חיים שבידך ומשקה לעולם מתורתך הברור' ואמונ' שכן דל"ת באי"ק בכ"ר משק"ה:

לעילוי נשמת רבי יצחק בן רבי משה

אור זרוע, ז'יטומיר תרכ"ב
דיגיטציה: ספריא
דילוג לתוכן