אלפא ביתא כ״ב - ספר אור זרוע

א׳ אלף בית ב׳ בית במילוי בי"ת יו"ד תי"ו. בי"ת דבי"ת ויו"ד של יו"ד ותי"ו של תי"ו הרי כאן בית ויו"ד של בי"ת וו' של יו"ד ויו"ד של תי"ו הרי כ"ו בגי' שם הנכבד בן ארבע אותיות. וד' של יו"ד ותי"ו של בי"ת וו' של תי"ו דתו כלו' בי"ת י"י דת"ו כלומר איזהו בית י"י מקום דתו במקום שלומדים דתו והוגים בתוכה. וזהו שאה"כ ואת הבית הגדול שרף באש ואיפלגו בה בפ' בני העיר ר' יוחנן ור' יהושע בן לוי חד אמר מקום שמגדלין בו תורה וחד אמר מקום שמגדלין בו תפלה מאן דאמר תורה דכתיב יגדיל תורה ויאדיר מאן דאמר תפלה דכתיב ספרי נא לי הגדולות אשר עשה אלישע ואלישע כי עבד ברחמי הוא דעבד תסתיים דר' יהושע בן לוי דאמר מקום שמגדלין בו תורה דאמר ריב"ל בית הכנסת מותר לעשותו בית המדרש תסתיים וכריב"ל קיימא לן כדפסיק רבינו תם זצ"ל התם אלמא דעדיפא קדושתיה דבית המדרש והיינו דדרישנא נוטרוקין דבי"ת במילוי בי"ת י"י דת"ו איזהו בית ה' מקום דתו במקום שלומדים דתו והוגים בתורתו. וביהכ"נ נמי היינו מקום שמגדלין בו תפלה מצוה רבה נמי היא כדמוכחי הילכתא דפ' לא יחפור וצריך כל אדם לעסוק בבנין בית המדרש ובבנין בית הכנסת כדאי' עשו לעתיד לבוא מתעטף בטלית והולך ויושב בביהכ"נ בין הצדיקים והקב"ה גוררו משם ויאמר לו איזה בנין בנית בו ואיזה מסמר תקעת בו ואף על פי שמצוה רבה היא אעפ"כ אין לו לאדם להוציא הוצאות גדולות על בתי כנסיות ועל בתי מדרשות רק שיבנה בית נאה וראוי לתפלה וללמוד תורה אלא יספיק מזונות לעמילי תורה מתוך דוחקם כדאי' בילמדנו בפסוק כי יהיה בך אביון ר' טרפון יהיב לי' שתי קנטרינין דכסף אמר לו לך וקנה לנו אופיא הלך והושיב סופרין ומשנין בא אצלו ואמר לו היכן היא אופיא הראה לו את המשניות של ר' חייא ושל רבי אושעיא צר' ואמר התם בסמוך רבי חמא בר חנינא ורבי הושעיא הוו מטיילין באלין כנישתא דלוד אמר רבי חמא בר חנינא לר' אושעיא כמה ממון שקעו אבותי כאן אמר לי' וכמה נפשות שקעו אבותיך כאן לא הוה אית בני נש מלעין באורייתא ר' אבין עבד אלין תרעייא דסדרא רבא נחת ר' מני לגביה אמר ליה חמי מה עבדית א"ל וישכח ישראל את עושהו ויבן היכלות לא הוה אית בני נש מלעי באורייתא:

לעילוי נשמת רבי יצחק בן רבי משה

אור זרוע, ז'יטומיר תרכ"ב
דיגיטציה: ספריא
דילוג לתוכן