אלפא ביתא י״ג - ספר אור זרוע

א׳ אלף ב׳ אלף במילוי אלף למד פה למד שאצל אלף ומם שאצל למר וה' שאצל פה הרי כאן למפרע המל כלו' אלף המל תלמד תורה למולים דהיינו יהודים שנימולים ואל תלמד תורה לערלים דהיינו עכו"ם שאינם נמולים וזשה"כ תורה צוה לנו משה מורשה קהלת יעקב ואמרי' בפרק ארבע מיתות עכו"ם שעוסק בתורה חייב מיתה שנא' תורה צוה לנו משה מורשה לנו ולא להם: מיתבי הי' ר' (ירמיה) [מאיר] אומר מנין שאפי' עכו"ם ועוסק בתורה הרי הוא ככהן גדול שנא' אשר יעשה אותם האדם וחי בהם כהנים ולוים וישראלים לא נאמר אלא אדם הא למדת שאפי' עכו"ם ועוסק בתורה הרי הוא ככהן גדול. התם בשבע מצות דידהו ואמרי' בילמדנו בפרש' כי תאמר בלבבך מעשה בעכו"ם אחד שהי' מחלק צדקה לעניים ובא לפני ר' עקיבא ואמר לו אני גדול ממך שאני מחבב את הצדקה הקב"ה מחבב אותי ומרומם אותי אמר לו ר' עקיבא אין הקב"ה חפץ אלא בישראל שנא' ומי כעמך ישראל אבל העכו"ם שהם עושים אינו אלא תקלה להם שנא' וחסר לאומים חטאת הלך לו. לאחר ימים הלך האסטראטן לצחק בקומפון והי' ר' עקיבא יושב ושונה והי' רואה אותן שוורין כל אחד ואחד וכל מי ששוור יותר מחבירו הי' נוטל יותר ארנונא וראה ר' עקיבא לאותו עכו"ם יושב שם א"ל ר"ע למה הם עושים כך אמר לו שכל מי שיש בו כח שוור יותר מחבירו הוא נוטל יותר ארנונא א"ל ר"ע ואני קופץ יותר מכולם תנו לי ארנונא אמר לו אותו העכו"ם גדולן של ישראל אין את' יודע שכל מי שאין זוני של המלך עליו אינו נוטל ארנונא אמר לו ולא ישמעו אזניך מה שפיך מדבר לא חיבב הקב"ה אלא את המילה שהיא חותמו של הקב"ה והיא זוני שלו והוא מחבבו אבל העכו"ם אינן חשובין כלום שאין זוני של הקב"ה עליהם שכולם לגיהנם שנאמר לכן הרחיבה שאול נפשה אמר הקב"ה אין העכו"ם חשובין כלום לא תיראו מהם אע"פ שאתם רואים אותם רבים אבל בפני אינם רבים לא תירא מהם כי ה' אלהיך עמך והיינו דדרשינן אלף במילוי אותיותיו אל"ף למ"ד פ"ה ה"א של פ"ה מ' של למ"ד ל' של אל"ף הרי המל כלומר אלף המ"ל וכסדרן הוא למ"ה כלו' אלף תורתך למולים למה מפני שזוני של הקב"ה עליהם:

לעילוי נשמת רבי יצחק בן רבי משה

אור זרוע, ז'יטומיר תרכ"ב
דיגיטציה: ספריא
דילוג לתוכן