אלפא ביתא ט׳ - ספר אור זרוע

א׳ אלף אל"ף אחד זשה"כ אחת דבר אלקי' שתים זו שמענו כי עוז לאלקים (הוא) ואמר אביי בפרק אחד דיני ממונות מקרא אחד (נדרש) [יוצא] לכמה טעמים ואין טעם אחד יוצא (משני) [מכמה] מקראות דבי רבי ישמעאל תנא וכפטיש יפוצץ סלע מה פטיש זה מתחלק לכמה ניצוצות אף מקרא אחד יוצא לכמה טעמים והיינו דדרשינן למשמעות דאלף אלף אלף טעמים ממקר' אחד ואל תאלף טעם אחר משני מקראות כדמפורש באחד דיני ממונות:

לעילוי נשמת רבי יצחק בן רבי משה

אור זרוע, ז'יטומיר תרכ"ב
דיגיטציה: ספריא
דילוג לתוכן