אלפא ביתא ח׳ - ספר אור זרוע

תוכן עניינים

א׳ אלף ב׳ אלף פיך לא זש"ה כחצות הלילה אני יוצא בתוך מצרים וכתי' נמי בדוד עורה כבודי עורה הנבל וכנור אעירה שחר ואמרי' בפ"ק דברכות ר' זירא אמר לעולם משה הוה ידע חצות לילה ודוד נמי הוה ידע אלא כינור לדוד ל"ל לאתעוריה משינתי'. משה הוה ידע והאי דקאמר כחצות סבור שמא יטעו אצטגניני פרעה ויאמרו משה בדאי הוא ואמר מר למוד לשונך לומר איני יודע שמא תתבדה ותאחז ודרשינן נמי פרק חבית שנשברה אמור לחכמה אחותי את אם ברור לך הדבר כאחותך שהיא אסורה לך אמרהו וא"ל אל תאמרהו והיינו דדרשינן למשמעות דאל"ף אלף פיך לא לומר בכל דבר שאינו ברור לך איני יודע שלא תתבדה ותאחז ושלא תאמר על טמא טהור ועל טהור טמא על זכאי חייב ועל חייב זכאי ועל מותר אסור ועל אסור מותר:

לעילוי נשמת רבי יצחק בן רבי משה

אור זרוע, ז'יטומיר תרכ"ב
דיגיטציה: ספריא
דילוג לתוכן