אלפא ביתא ז׳ - ספר אור זרוע

א׳ אלף ב׳ אלף לא פיך. לא עם אלף ויש כמו כן לדרוש לו עם ו"ו זהו שאמר הכתוב ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם. וכתיב ואותי צוה ה' בעת ההיא ללמד אתכם חקים וגו' ותנן במסכת ע"ז בפרק אין מעמידין שאל ר' ישמעאל את ר' יהושע כשהיו מהלכין בדרך מפני מה אסרו גבינות של עכו"ס אמר לו מפני שמעמידין אותן בקיבת נבילה אמר לו והלא קיבת עולה חמורה מקיבת נבילה ואמרו כהן שדעתו יפה שורפה חיה וכו' א"ל מפני שמעמידין אותה בקיבת עגלי עכו"ם אמר לו א"כ למה לא אסרוה בהנאה השיאו לדבר אחר א"ל ישמעאל אחי היאך אתה קורא כי טובים דודיך מיין או כי טובים דודייך מיין אמר לו כי טובים דודיך מיין א"ל אין הדבר כן שהרי חבירו לומד עליו לריח שמניך טובים. ואמרי' במדרש שיר השירים למה לא גילה לו מפני שבקרוב אסרוה ור' ישמעאל היה קטן. ר' שמעון בן חלפתא ור' חגי משום ר' ישמעאל כתיב כבשים ללבושך כשתלמידיך קטנים כבוש לפניהם דברי תורה הגדילו ונעשו תלמידי חכמים הוי מגלה להם טעמי תורה תני ר' שמעון בן יוחאי ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם מה שימה אינה נגלית אלא ליחיד כך לא תהי' מגלה טעמי תורה לכל אדם. ר' חוניא בשם ר' חמא בר' עקיבא מקשי ואם להפליגו נתכוין הי' לו להפליגו מחמש הכרעות שבתורה ואלו הן שאת וארור מחר משוקדים וקם א"ר תנחומא אית לי חורי ובני יעקב באו מן השדה כשמעם וגו'. א"ר יצחק כתי' ואותי צוה ה' בעת ההיא ללמד אתכם חקים ומשפטים וגו' ואותי יש דברים שאמר לי לומר לכם ויש דברים שאמר לי (לומר לכם) ביני לבין עצמי דהיינו חמש הכרעות שאין להם הכרע קסבר ר' יצחק שאין לגלותם לכל אדם וגם כדדרש ר' ישמעאל שיש לכבוש דברי תורה לפני תלמידים קטנים וכדדרש ר"ש בן יוחאי שאין לגלות טעמי תורה לכל אדם והיינו דדרישנא למשמעות דאל"ף שפעמים אלף פיך לא כלו' אם מבקש לך לגלות טעמי תורה אמור לו לאו והשיאהו לדבר אחר כמו שעשה ר' יהושע לר' ישמעאל ופעמים אלף פיך לו כלו' שתפתח לו פיך ותגלה לו טעמי תורה:

לעילוי נשמת רבי יצחק בן רבי משה

אור זרוע, ז'יטומיר תרכ"ב
דיגיטציה: ספריא
דילוג לתוכן