אלפא ביתא א׳ - ספר אור זרוע

תוכן עניינים

א׳ אב גד הו זח טי כך למם נן סע פף צץ קר שת ב׳ אלף בית גימל דלת הא וו זין חת טת יוד כף למד מם נון סמך עין פה צדי קוף ריש שין תיו: (ס' אותיות כנגד ס׳ מסכתות) ג׳ את בש גר דק הץ ופ זע חס טן ים כל. איק בכר גלש דמת הנך וסם זען חפף טצץ ד׳ אט בח גז דו יצ כף לע מס קץ רף שן תם הנך. אחס בטע גיף דכץ הלק ומר זן שת ה׳ אל בם גן דס הע ופ זצ חק טר יש כת ו׳ אבג בגד גדה דהו הוז וזח זחט חטי טיך יכל כלם למנ מנס נסע סעפ (עפף) [עפץ] (פצץ) [פצק] צקר קרש [רשת] שתא תאב ז׳ אור זרוע לצדק ולישרי לב שמחה

לעילוי נשמת רבי יצחק בן רבי משה

אור זרוע, ז'יטומיר תרכ"ב
דיגיטציה: ספריא
דילוג לתוכן