איסור והיתר לרשי מ״ז

תוכן עניינים

א׳ אם השכיר פועלים. וששאלתם ישראל שהשכיר פועלים קודם הרגל לבנות ‏לו בנין וכו׳ התחילו לבנותו קודם יום טוב ולא הספיקו לגמור מה שיגמורו במועד לפי שאינם ‏רוצים ליבטל ואם לא יהו מניחים לגמור במועד. דאמר שמואל מקבלי קבולת בתוך התחום ‏אסור דהיינו גוי שקבל מלאכה מישראל קודם יום טוב בתוך התחום אסור דכי אזלו בני ‏אותה העיר וחזי ליה לגוי דעביד עבדתיה אמרי האי ישראל יהיב עבדתיה ביום טוב ונפיק ‏מיניה חורבא ולא ידעו דקבלה קודם יום טוב ומשמע דכי אסר שמואל כגון שהיא ידועה ‏שהוא של ישראל אבל חוץ לתחום קאמר שמואל מותר דהוי במקום ישראל רגילין לבא ‏שם דאמר רב פפא אי איכא מתא דישראל דמקרבא להתם אסור דחזו ליה בני האי מתא ‏ומתקנא מילתא דבחולו (י״ד ב׳) של מועד שכיחי אינשי דאזלי מדוכתא לדוכתא ואפי׳ חוץ ‏לתחום אסור ואמרינן מר זוטרא בריה דרב נתן בנו ליה אפנדא במועד מקבלי קבולת חוץ ‏לתחום. איקלעו רבא ורב ספרא ורב הונא בר חיננא לא עייל לגויה דקסברי חוץ לתחום ‏אסור.‏

לעילוי נשמת רבי שלמה בן רבי יצחק

דיגיטציה: ספריא
דילוג לתוכן