איסור והיתר לרשי כ״ו

תוכן עניינים

א׳ דין מורסן. אין עושין מורסן לעוף בשני ימים טובים בין לפניהם בין לאחריהם משום דכתיב לכם מאי לכם לכם ולא לגוים לכם ולא לכלבים לכם ולא לעופות לכם לכל צרככם ולא לצורך בהמותיכם אבל בחולו של מועד שרי ובחולו של מועד של פסח צריך שנוי שלא יבא לידי חמוץ הילכך צריך להכניס הסובין בתוך המים מרותחין כשהן בכלי על האור וכל שעה יהא ממרס הסובין לתוך המים ובענין זה מותר אבל יזהר שלא יערה המים על הסובין בכלי שני שמא יחמיץ.

לעילוי נשמת רבי שלמה בן רבי יצחק

דיגיטציה: ספריא
דילוג לתוכן