איסור והיתר לרשי כ״ד

תוכן עניינים

א׳ ואם יום טוב של פסח הוא ולש עיסה ביום טוב כיצד יעשה שאם מפריש תרומה ומברך עליה לשורפה אינו יכול לפי שאין שורפין קדשים ביום טוב ואם תאמר שמעכבה עד לאחר יום טוב ואחר כך שורפה הרי היא באה לידי חמוץ ועובר עליה בבל יראה ובבל ימצא אלא כיצד יעשה יפריש אותה בלא ברכה מן העיסה ויעשה אותה עוגה קטנה ויאפה אותה עם שאר העוגות שיעשה מן העיסה ולאחר אפיה יצרף כאחת בסל אחד או [בקערה אחת] העוגות והתרומה ונראה כאלו הן מחוברות יחד בסל לפי שהסל מצרפן לחלה ואחר כך יברך עליהן להפריש תרומה ויצניענה עד לאחר יום טוב כשהיא אפויה וישרוף אותה ואם תאמר כשהיא בעיסה יברך עליה קודם אפייה ומפרישה ואחר כך יאפה אותה וימתין עד לאחר יום טוב וישרוף אותה אם היה עושה כן אינו יכול לאפות אותה ביום טוב לאחר שקרא עליה שם משום דהויא מלאכה שאינה לצורך יום טוב ויש שמפרישה מן העיסה ושורה אותה במים וסבור הוא שלא תחמיץ כדברי בן בתירה דאמר שורה אותה במים ואין הלכה כמותו דאמרינן אמר ר׳ יהודה אמר שמואל הלכה כר׳ אליעזר ובשאר ימים טובים שאינן של פסח אין לחוש בהם משום חמץ אם היה משהא אותן עד לאחר יום טוב יברך עליהן לאלתר ביום טוב ומפרישן (ו׳ א׳) ומשהא אותן עד לאחר יום טוב ואחר כך שורפן שאם חמצו אין בכך כלום.

לעילוי נשמת רבי שלמה בן רבי יצחק

דיגיטציה: ספריא
דילוג לתוכן