איסור והיתר לרשי כ״ג

תוכן עניינים

א׳ דין חלה להפריש חלה. הרוצה להפריש חלה מן העיסה מברך ברוך אתה ד׳ אלקנו מלך העולם אשר קדשנו במצותיו וצונו להפריש תרומה ולהפריש חלה לאו ברכה היא, חלה היא עוגה וחררה ואינה שם הפרשה כלל וחלה תרומו תרומה כתיב והכי קאמר חלה אחת מן העוגות תרימו לשם תרומה ומיהו תרומה נקראת ותרומה שמה ואין לשנות ועושה אותו כזית שהפריש רק ופושטו כעין חררה מדקרי ליה קרא חלה ואחרי כן משליכו לאור (ואחר כך מפריש מן העיסה כזית) ושורפה באש ואפי׳ יש שם כהן מפני שתרומת (ה׳ ב׳) חוצה לארץ אסורה למי שטומאה יוצאה עליו מגופו ומכיון שהוא רואה קרי אסור באכילה ואחר כך אם יש שם כהן מפריש כדי מתנה הוגנת לו בלא ברכה שהרי כבר נפטרה העיסה בהרמה הראשונה כדי שלא תשתכח תורת חלה ונותנה לכהן.

לעילוי נשמת רבי שלמה בן רבי יצחק

דיגיטציה: ספריא
דילוג לתוכן