איסור והיתר לרשי כ״א

תוכן עניינים

א׳ חטין הנמצאות בעוף בפסח. חטה שנמצאת בתרנגולת אין אדם רשאי להתירה לפי שחמץ בפסח בין במינו בין שלא במינו אסור ואוסר בכל שהוא. ואף ר׳ אומר שהיא אסורה אבל יש להביא ראיה להתר מטומאה אם לא מפני שאין יודעין אם למדים אסור מטומאה או לא ששנינו גבי טמאה בעוף שתפול לאור ותשרף שיהא האוכל במעיו כשעור הזה שוב אינו ראוי לקבל טומאה לפי שבא לידי סרחון מיד ואינו חשוב אוכל וכן יש לומר שאין זה בא לידי חמוץ אלא על ידי סרחון אי דפשטינא (ה׳ א׳) לן ליגמר אסורא מטומאה.

לעילוי נשמת רבי שלמה בן רבי יצחק

דיגיטציה: ספריא
דילוג לתוכן