איסור והיתר לרשי כ׳

תוכן עניינים

א׳ אם לשין בבצים. שאלו את ר׳ אם מותר ללוש בביצים בפסח אם יש בהם משום חמוץ או לא ולא אמר ר׳ לא אסור ולא מותר לא אמר אסור מפני יודע אם דרך הביצים להחמיץ יותר ממים שהרי אין לישה בלא מים ואם אין מחמיצין את העסה כל זמן שהוא עוסק בה ומותר לא אמר מפני שהעסה הנילושה בבצים עבה ונפוחה יותר משארי עיסה ואין לחוש שמא דרך ביצים להחמיץ יותר ממים ושמא הלש בבצים אי אפשר בלא חמוץ ואין בידו לשמרה כמו לישת מים דאיכא למאן דבעי לאוקומי בפסחים אין לשין ביין ושמן ודבש משום חמץ מכלל דאיכא מילתא דמחמצא טפי ואי אפשר לשמור מחמוץ אפילו בעודו עסוק בה וכמדומה לי דמה שהעיסה נעשת עבה מפני הביצים אין זה חמוץ שאפי׳ עושין פת נעשית נפוחה כמו כן.

לעילוי נשמת רבי שלמה בן רבי יצחק

דיגיטציה: ספריא
דילוג לתוכן