איסור והיתר לרשי י״ח

תוכן עניינים

א׳ דין אפיה. פסח שחל להיות באחד בשבת אסור לאפות בערב שבת הראשונים אומרים משום הדור מצוה הוא אבל מצינו בו אסור מדאורייתא דהא הוקשו מצות לפסח בשילהי פרקין בתרא צלי אש ומצות מה עשיית הפסח אינו אלא משבע שעות ומחצה ולמעלה אף עשיית מצה אינו משבע שעות ומחצה ואילך ואכילת מצה נמי הוקש לאכילת פסח כדרבא דאמר רבא אכל מצה בזמן הזה אחר חצות לר׳ אלעזר בן עזריא לא יצא ידי חובתה.

לעילוי נשמת רבי שלמה בן רבי יצחק

דיגיטציה: ספריא
דילוג לתוכן