איסור והיתר לרשי י׳

תוכן עניינים

א׳ ברכת טבילה. הבא להטביל כלים קודם טבילתן ברוך אתה ד׳ אלקינו מלך העולם אשר קדשנו במצותיו וצונו על טבילת כלים. ויש אומרים על הטבלת כלים דכל המצות כלן מברך עליהן עובר לעשייתן ואחר כך טובלן פעם אחת במים ודיו. קוניא שקורין פלומב״ר בלע״ז הואיל ומתיכין עליהן עופרת ושועין עליהן ככלי מתכות דמו ובעו טבילה ואע״פ שלא נתכין אלא מגבן וכן ההיא פלוגתא דקוניא דרב אחא ורבינא במס׳ ע״ז ופסק הלכתא דאזלינן בתר סופו שנתך עליו מתכת ובעו טבילה ולא הוזכר שום חלוק בין נתך מאוירו לנתך מגבו.

לעילוי נשמת רבי שלמה בן רבי יצחק

דיגיטציה: ספריא
דילוג לתוכן